Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve         

Certifikata e Origjinës

Certifikata e origjinës nuk është dokument i detyrueshëm për të kryer procedurat e eksportit.

Në varësi të llojit të origjinës lëshohen edhe certifikatat e origjinës: preferenciale apo jo preferenciale. Megjithatë nëse mallrat e eksportuara janë të perfshira në listat perkatese të skemave të ndryshme të perfitimeve tarifore preferenciale, atëherë për tu trajtuar në bazë të ketyre preferencave ju duhet patjeter të jeni të pajisur me këte certificate. Çertifikatat e origjinës lëshohen nga Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë , nën juridiksionin e së cilës është prodhuar malli dhe i nënshtrohen kontrollit nga organet doganore. Në eksport certifikata e origjinës preferenciale, lëshohet nga autoritetet doganore ( Dogana ku eshte prodhuar malli) dhe te tilla jane  “ FORM  A ” , EURO 1 ,etj.

(Kliko per Çertifikaten e Origjines)

Comments are closed.
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2012 Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
Blv.Gjergj Fishta, Pall.Shallvare, Tirane, Tel: +355 (0) 42251001
e-mail: info@aida.gov.al, www.aida.gov.al
Jonian Gjermani Shakespeare Quotes What is ADHD Swag Quotes Lorazepam Side Effects Be Creative