AIDA – Mbështetje për eksportuesit

AIDA është një partner publik operacional si për ndërmarrjet shqiptare që kërkojnë të zgjerojnë tregjet e tyre të eksportit por edhe SME-të e huaja që kërkojnë partneritet lokal në vend.Qëllimi ynë është të forcojmë konkurrencën e NVM-ve duke ofruar mbështetje nëpërmjet një shumëllojshmërie shërbimesh për te ndihmuar në krijimin e kontakteve të biznesit dhe hyrjen e tregjeve të reja: organizimin e misioneve të biznesit, pritjen e delegacioneve të huaja, pjesëmarrjen në ekspozita, forume biznesi dhe ngjarje të tjera

Ajo që klientët e AIDA-së presin prej saj, ndahet në 2 kategori;

  • Asistencë në përmirësimin e mjedisit ku ato operojne dhe
  • Asistencë në përpjekjet e tyre për eksport.

AIDA është duke punuar për të përmirësuar ato pjesë të mjedisit operativ, brenda mundësive të saj. Sidoqoftë ajo është e interesuar të rrisë ndërgjegjesimin ndërmjet kompanive  për ceshtjet që ato duhet te adresojnë vete . AIDA  do te  ndihmoje kompanite dhe ndërmarrjet Shqiptare të rrisin aftesite e tyre ne eksport dhe të përmirësojnë njohuritë, aftësitë dhe mjedisin e biznesit dhe të punojnë me qeverinë, industrinë dhe grupet e tjera që të identifikojnë dhe adresojnë cështjet që ndikojnë tek eksportuesit

Sherbimet kryesore per NMV-te  :

 • Organizimi i Eventeve – Promovimi i eventeve si B2B, panaire ndërkombëtare, pjesemarje ne projekte dhe  iniciativa të donatorëve,  forume dhe takime  te shoqatave të biznesit.

• Identifikimi i partneriteteve / importuesve të huaj / teknologjive të reja; Kordinator dhe udhëheqës kombëtar për Rrjetin e Ndërmarrjeve Evropiane (EEN: www.een.al);

• Kërkimi i synuar për partnerët e huaj sipas kërkesave të klientit.

• Krijimi i kontakteve të drejtpërdrejta të biznesit dhe organizimi i takimeve me partnerët e mundshëm të biznesit.

 • Organizimi i delegacioneve të huaja në Shqipëri dhe organizimi i vizitave të delegacionit në vende të huaja (vizita në ndërmarrje, shërbime të transportit, rezervim strehimi, mbështetje për viza, shërbime përkthimi dhe përkthimi etj.).

 • Identifikimi dhe perzgjedhja e ekspozitave, panaireve  konferencave ose forum sipas kërkesave të klientit.

• Identifikimi i flukseve tregtare ndërkombëtare, importuesit kryesorë, barrierat tarifore;

• Prezantimi i aktivitetit dhe produkteve të klientëve në negociata të biznesit dhe ekspozita në kuadër të misioneve të organizuara të biznesit.

• Informacion mbi drejtimet e mundshme të zhvillimit të aktiviteteve ekonomike të huaja në vende dhe rajone të ndryshme sipas interesave të klientit pas hetimit.

• Informacion mbi ngjarjet e organizuara (misionet e biznesit dhe grupet e monitorimit të lëvizjeve jashtë vendit, pjesëmarrjen e negociatave të biznesit në ekspozita të huaja, konferenca, forume etj.).