AGRI - ZOO

Emri i Kompanisë: AGRI - ZOO
Administratori: Igri Sinanaj
Personi i Kontaktit: Igri Sinanaj
Adresa: Kemishtaj, Autostrada Fier-Lushnje
Qyteti: Lushnje
Numri i Telefonit: +355 35 701032
Mobile: 00355 692067890
E-mail: info@agrizoo.al
Website: http://www.agrizoo.al
Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve blegtorale.