SKANDERBEG Shpk

Emri i Kompanisë: SKANDERBEG Shpk
Administratori: HAKI BALLA
Personi i Kontaktit: HAKI BALLA
Adresa: laknas
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +35542472096
Mobile:
E-mail: skanderbegshpk@hotmail.com
Website:

Objekti i aktivitetit  , Mbareshtrimi i gjese se gjalle si dhe  import eksport ushqime blegtorale. Hartimi i planeve te menaxhimit te pyjeve, flores spontane, gjuetise sportive, turistike dhe kullotave, hartimi i projekteve te trajtimit te pyjeve, pyllezim, permiresim pyjesh, mbrojtja nga semundjet, punime ne kullota, livadhe, ndertimi e meremetimi i veprave per sigurimin e ujit te pijshem

Zoteron nje kompleks blegtoral ne LAKNAS, Tirane si dhe se fundi ka ndertuar nje thertore  moderne me ndihmen e fondeve Grant nga  AZHBR-ja (Ministria e Bujqesise) . Vlera e investimit në këtë qendër është 4 mln euro. Blegtoria e imët dhe gjedhi që do të tregtohet këtu do të jetë e matrikuluar, regjistruar dhe do t’i nënshtrohet inspektimit rigoroz të shërbimit veterinar me qëllim parandalimin e infeksioneve. Në këtë treg implementohen standardet e BE-së për sigurinë ushqimore. Për herë të parë do të aplikohen procedurat veterinare, duke organizuar mbarëvajtjen e prodhimit të fermës blegtoriale, me produkte të freskëta, organike në përputhje me standardet më të larta europiane.

Fushat e bashkepunimit:  Eshte e interesuar per bashkepunim me investitore te huaj ne drejtim teknologjise bujqesore dhe blegtorale