EKOPROD - SHPK

Emri i Kompanisë: EKOPROD - SHPK
Administratori: Hegel Strati
Personi i Kontaktit: Hegel Strati
Adresa: Lagjja Periferike, Rruga e Hyrjes ne Fshat, Km I, Zona Kadastrale 2589, Proger
Qyteti: Korçë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0693266782/0692030035
E-mail:
Website:

Eksport Kermijsh