ELFA RECYCLING

Emri i Kompanisë: ELFA RECYCLING
Administratori: Elton Meta
Personi i Kontaktit: Elton Meta
Adresa: Rruga e Picareve, nr.17, Vore
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: +355 67 20 55 433
E-mail: elton_meta@gmail.com
Website:

Grumbullim,seleksionim,magazinim dhe perpunim i mbetjeve urbare,(leter,plastike,qelq,karton).