ENOR GROUP

Emri i Kompanisë: ENOR GROUP
Administratori: Enea Xhani
Personi i Kontaktit: Enea Xhani
Adresa: Autostrada Tirane - Durres, km 12
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: +355 682052555
E-mail: info@enorgroup.com.al
Website: www,enorgroup.com.al

Sherbime ne fushen e Teknologjise se Informacionit, Interneti, Telekomunikacionit dhe Elektronikes; Programim dhe dizajnim te te gjithe tipeve te faqeve te internetit (website); Programim aplikacione mobile per sistemet Android & iOS;  Aplikacione te ndryshme sipas kerkesave te klientit; Tregetim dhe dhenie me qera paketa webhost per klientet brenda dhe jashte vendit; Tregetim dhe Dhenie me qera e serverave ne pronesi te shoqerise kundrejt klienteve, shoqerive te tjera, organizatave qeveritare, institucioneve shteterore dhe private, brenda dhe jashte vendit; Tregetim dhe dhenie me qera e Serverave Virtual Private (VPS); Zhvillime Aplikacionesh per Pagesa Online; Tregetim dhe Dhenie me qera ndaj klienteve paketa Reseller Hosting me qellimin e rishitjes paketave webhost nga klienti;  Mirembajtje teknike per servera, webhost, faqe interneti, programe kompjuterike, rrjete kompjuterike etj.  Kryeja e regjistrimit, modifikimin dhe fshirjen e domain-eve .al .com.al .net.al .com .org .net .info, etj te gjitha tld;  Sherbime dhe Konsulence IT në biznese dhe individë, si mirembajtje kompjuterash dhe rrjeteve kompjuterike, instalime software kompjuterike sipas kerkesave te klientit etj;  Zgjidhje dhe Ndertime te rrjeteve te telekomunikacionit, servera dhe webserver, rrjete intranet extranet;  Prodhim dhe Tregtim brenda dhe jashte vendit te pajiseve kompjuterike;  Tregetimi, shitja, blerja e makinerive per realizimin e qellimeve te mesiperme.  Shitje, Blerje. shkembim, marrja ose dhenia me qira e pasurive te paluajtshme per zhvillimin e aktivitetit; Trajnime ne fushat e Teknologjise se Informacionit si IT, Programues, Dizajnues etj; Perfaqesi te kompanive te huaja, per produktet apo sherbimet te cilat lidhen direkt apo indirekt me Shoqerine; Projektime dhe zbatime te ndryshme; Menaxhime dhe Rifreskime Informacionesh te Faqeve te Internetit te klienteve te shoqerise; Realizim sistemesh kompjuterike, realizim programesh kompiuterike, realizim sistemesh ERP, CRM, HR, etj.; Import/eksport pajisjesh kompiuterike, elektronike, informatike, audiovizive, mjekesore, etj.; Sherbime mirembajtjeje per pajisje kompjuterike dhe elektronike, programe dhe sisteme informatike; Sherbim suporti teknik 24/7 ndaj klientit dhe te tjereve; Ndertim I qendrave te te dhenave ( datacenter ) per interesa te shoqerise; Konsulence ne fushen e marketingut. Sherbime dizajn. Realizim kartvizitash dhe materialeve te tjera promocionale; Realizim identiteti per biznese dhe individe;

Gjithashtu, ne perputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqeria mund te kryeje dhe te realizoje cdo aktivitet qe lidhet direkt, indirekt, eshte si rrjedhim apo ka te beje me objektivat e renditura me siper qe te arrihet objektivi i Shoqerise.