• Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme ne Shqipëri (PRODAPS) – www.prodaps.al
  • Drejtoria e Përgjithshme e Standardeve Shqiptare dhe Autoriteti i Kontrollit të Cilësisë- www.dps.gov.al