Në kushtet e rritjes të fluksit të shkëmbimeve ekonomike-tregtare me vendet e rajonit dhe më gjerë në BE, janë rritur kërkesat për standartet e hyrjes së produkteve në këto vende, nënshkrimi i marrëveshjeve të tregtisë së lirë. Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shqiptare nevojitet fokusimi në përmirësimin dhe forcimin e kapaciteteve të tyre për të eksportuar, me produkte sa më cilësore dhe konkuruese si në tregun rajonal edhe atë Evropian.   

Bashkimi Evropian (BE), është partneri më i rëndësishëm tregtar për vendin tonë. Referuar volumit të tregtisë në vitin 2020, shkëmbimet tregtare me vendet e Bashkimit Europian zënë 63,1,% të gjithë tregtisë, ku eksportet shqiptare me vendet e BE-së rezultojnë 74,7 % të eksporteve në total dhe importet rezultojnë 58 %. Shqipëria përfiton nga regjimi preferencial shumë i favorshëm si vend potencialisht kandidat për në BE. ( Shih protokollin e zgjerimit të mareveshjes së MSA-së).

http://aida.gov.al/wp-content/uploads/pdf/b2b/link/Protokolli%20i%20zgjerimit%20t%c3%ab%20MSA.pdf

Marrëveshjet tregtare preferenciale të BE-së kanë për qëllim të lidhin dhe integrojnë më shumë ekonomitë e tyre dhe të vendeve të tjera me rrjetin e tregtisë globale. Pavarësisht nga këto përpjekje edhe qasje shumë të ulta të tarifave dhe kuotave për vendet kandidate për në BE, disa kërkesa teknike shumë specifike mbeten për t’u njohur nga eksportuesit që të përfitojnë plotësisht nga mundësitë e eksportit të ofruar

Export Helpdesk

“Eksport Helpdesk” ka nisur të funksionojë që në shkurt të vitit 2004 dhe shërbimet e këtij rrjeti janë dedikuar veçanërisht për NVM-të si dhe bizneset e mëdha. Mbështetje me këshillime për  bizneset në të gjithë Europën, ofrohet nga sitet e Komisionit Europian nëpërmjet “Eksport Helpdesk” http://export-help.cec.eu.int, që i ndihmon kompanitë të arrijnë më të mirën për biznesin e tyre në vendet e BE-së. 

Çfarë është Export Helpdesk?

“Eksport Helpdesk” është një bazë të dhënash që ju lejon të kërkoni për informacion të detajuar mbi produktet specifike që ju doni të eksportoni në Evropë. Bashkimi Europian përfaqëson tregun më të madh në botë dhe Export Helpdesk ka funksionin e një one-stop-shop për ta aksesuar atë.

Export Helpdesk siguron kushtet e eksportit në vendet e BE-së për çdo produkt si dhe kërkesat e importit të zbatueshme (si etiketimi, kontrolli i cilësisë së bimëve, standardeve teknike, etj). Kjo platform gjithashtu do t’ju ofrojë të dhëna për tregtinë midis Bashkimit Evropian dhe pjesës tjetër të botës.

Ky shërbim falas për eksportuesit, Shoqatat e Biznesit  dhe  organet shteterore, i cili ofron online e  informacionet e mëposhtme:

  • Kërkesat e BE-së dhe Shteteve Anëtare , si dhe taksat  e brendshme  të zbatueshme për produktet;
  • Tarifat e importit dhe të masave të tjera të importit si p.sh. për produktet me origjinë nga Shqipëria;
  1. Informacion mbi regjimet preferenciale të importit qe përfitojnë vendet e tjera;
  • Të dhënat e tregtisë për BE-në dhe shtetet individuale anëtare të saj;
  • Lidhje me autoritetet e tjera dhe organizatat kombëtare të përfshira në operacionet tregtare praktike dhe promovimin e tregtisë;
  • Mundësi për të paraqitur kërkesa të detajuara në lidhje me vështirësitë reale të hasura nga eksportuesit shqiptar.

Për të gjetur më shumë informacione mbi produktin tuaj për eksport dhe si mund të eksportoni në Bashkimin Europian (BE)  vizitoni linkun: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/.

Eksport Helpdesk për eksportuesit shqiptar

Si një nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe një kandidat potencial për anëtarësimin në BE, Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje stabilizimi dhe asocimi me BE-në. Marrëveshja BE-Shqipëri e stabilizimit dhe asocimit (2009), përqëndrohet në liberalizimin e tregtisë së mallrave, duke harmonizuar rregullat mbi praktikën e BE-së dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale.

Eksport Helpdesk informon eksportuesit lidhur me vendet partnere tregtare të Shqipërisë nëse ato mund të përfitojnë nga normat e reduktuara të detyrimeve dhe në cilat kushte mund të kërkohen këto norma të reduktuara. Ky shërbim është veçanërisht i vlefshëm për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe për eksportuesit nga vendet në zhvillim për të cilat BE ka vendosur marrëveshje preferenciale tregtare.

Kompanitë mund të kontrollojnë:

• shëndetin, sigurinë dhe standardet teknike që ata do të duhet të plotësojnë;

• detyrimet doganore që ju duhet të paguani në kufi;

• taksat e brendshme në secilën nga 28 vendet;

• rregullat e origjinës që përcaktojnë se nga është një produkt dhe nëse ai përfiton nga tarifat e detyrave preferenciale.

Mallrat e importuara/eksportuara në Europë duhet të plotësojnë kërkesat dhe rregulloret teknike, të sigurisë dhe etiketimit, siç përcaktohen me ligjet e BE-së. Ato ndahen në disa kategori ku ndër to:

Siguria e ushqimit

Legjislacioni ekzistues i BE-së për sigurinë e ushqimit synon të sigurojë mbrojtje të lartë të shëndetit të njeriut dhe interesave të konsumatorëve në lidhje me ushqimin. Rregullat e BE për ushqimin e kafshëve synojnë mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe kafshëve dhe mbrojtjen e mjedisit. Importet e produkteve ushqimore duhet të jenë në përputhje me kushtet dhe masat e përgjithshme, të cilat përfshijnë:

• Parimet e përgjithshme dhe kërkesat e ligjit për ushqimin dhe fazat e prodhimit dhe shpërndarjes së ushqimit / ushqimit, të përshkruara në Rregulloren e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit.

• Rregullat e përgjithshme të higjienës së produkteve ushqimore dhe specifikimet e higjienës për ushqimin me origjinë shtazore, sipas Rregulloreve të Parlamentit Evropian dhe Këshillit.

• Masat në lidhje me praninë e mbetjeve, pesticideve, ilaçeve veterinare dhe ndotësve në dhe mbi ushqim.

• Për gjurmueshmërinë, importuesit e ushqimit dhe produkteve ushqimore të BE-së duhet të identifikojnë dhe regjistrohen nga kush është eksportuar produkti në vendin e origjinës.

• Rregullat në lidhje me ushqimin dhe ushqimin e modifikuar gjenetikisht, bioproteinat dhe ushqimin e ri.

• Rregullat për produktet ushqimore speciale (p.sh. ujërat minerale, kakao, ushqimi i ngrirë shpejt) dhe produktet ushqimore të destinuara për të kënaqur kërkesat e veçanta ushqyese të grupeve specifike të popullatës (p.sh. ushqime për foshnje).

Shëndeti i kafshëve

Kafshët dhe produktet me origjinë shtazore duhet të jenë në përputhje me një numër rregullash të përgjithshme, të cilat përfshijnë:

• Vendi i tretë eksportues duhet të jetë në një listë pozitive të eksportuesve të kualifikuar dhe të autorizuar për kategorinë përkatëse të produkteve ose kafshëve.

• Produktet me origjinë shtazore mund të importohen vetëm në BE nëse ato vijnë nga institucionet e aprovuara përpunuese të vendit të tretë eksportues.

• Certifikatat shëndetësore të nënshkruara nga një veteriner zyrtar i autoritetit kompetent të vendit të tretë eksportues do të shoqërojnë importet e kafshëve dhe produkteve shtazore.

Shëndeti i bimëve

Masat shëndetësore të bimëve synojnë të parandalojnë futjen dhe / ose përhapjen e dëmtuesve dhe organizmave të dëmshëm për bimët ose produktet bimore në të gjithë BE. Importet/Eksportet e bimëve dhe produkteve bimore duhet të jenë në përputhje me masat fitosanitare që kërkojnë që mallrat të:

• shoqërohen nga një çertifikatë fitosanitare, e lëshuar nga autoritetet e vendit eksportues

• t’i nënshtrohen inspektimeve doganore në Postën e Inspektimit Kufitar në pikën e hyrjes në BE

• të importohen në BE nga një importues i regjistruar me regjistrin zyrtar të një Shteti Anëtar

• të njoftohet në zyrën e doganës para mbërritjes në pikën e hyrjes

Shëndeti Publik

Kuadri i shëndetit publik përmban masa të marra në shtetin anëtar dhe në nivelin e BE-së, të dizajnuara për të përballur kërcënimet shëndetësore, përfshirë:

• Monitorimi dhe kontrolli i sëmundjeve ngjitëse, të tilla si Sindromi i Rendit Akut i Rritjes Akute (SARS) dhe gripit pandemik, me qëllim parandalimin e përhapjes së tyre.

• Politika e kontrollit të problemeve shëndetësore që lidhen me stilin e jetës jo të shëndetshme, siç është duhani, dhe / ose droga dhe substancat