AIDA është një partner publik operacional si për ndërmarrjet shqiptare që kërkojnë të zgjerojnë tregjet e tyre të eksportit por edhe SME-të e huaja që kërkojnë partneritet lokal në vend.Qëllimi ynë është të forcojmë konkurrencën e NVM-ve