Slider

Energjia

 

Shqipëria ka një potencial të konsiderueshëm të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë (BRE). BRE-të përfaqësojnë një burim të rëndësishëm energjie të disponueshëm në Shqipëri.

Përdorimi i burimeve të tilla për prodhimin e energjisë përfaqëson një strategji afatgjatë për zbatimin e tre objektivave të politikave energjetike të vendit, siç janë: mbështetja për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik; rritja e sigurisë së furnizimit me energji dhe mbrojtja e mjedisit.

Prodhimi i energjisë nga burimet e ripërtëritshme të energjisë është i dobishëm për Shqipërinë, pasi zvogëlon varësinë nga importet e energjisë dhe siguron siguri më të madhe për furnizimin me energji.

Shqipëria është zotuar për një objektiv të detyrueshëm 42% të energjisë nga burimet e rinovueshme në konsumin përfundimtar bruto të energjisë në 2030, duke filluar me 31.2% në 2009.

Në 2015, sipas bilancit të energjisë të botuar nga EUROSTAT, Shqipëria arriti një përdorim 34.9% të energjisë nga burimet e rinovueshme,  duke tejkaluar mbi trajektoren e indikatorit të tretë prej 34.3%.

Falë pozicionit të favorshëm gjeografik në Pellgun e Detit Mesdhe, Shqipëria ka një potencial të konsiderueshëm të burimeve të rinovueshme të energjisë si uji, era, dielli dhe biomasa dhe gjeoterma.

Shkarko PDF Pdf, Aida

Segmente Kyçe Të Manifakturës Për Të Zhvilluar Biznes

Aida

Energjia Hidrike

Aida

Energji Diellore

Aida

Energjia e Erës

Aida

Energjia e Naftës dhe Gazit

Aida

Energjia e Biomasës