Slider

INOVACIONI DHE NVM SHQIPTARE

class="nodate"

Aktiviteti i inovacionit përfshin të gjitha aktivitetet zhvillimore, financiare dhe tregtare, të ndërmarra nga një ndërmarrje, të cilat synojnë ose rezultojnë në një inovacion.


Vrojtimi statistikor mbi aktivitetin e inovacionit zhvillohet çdo dy vite dhe periudha e vëzhgimit e mbuluar nga anketa është periudha tre-vjeçare. Njësitë e vëzhguara janë të gjitha ndërmarrjet e sektorit jo-financiar dhe financiar me 10 ose më shumë të punësuar të angazhuar kryesisht në aktivitetet ekonomike si: Industria nxjerrëse; Industria përpunuese; Energji elektrike, uji dhe menaxhimi i mbetjeve, Tregtia me shumicë, përveç automjeteve dhe motoçikletave; Transporti dhe magazinimi; Informacioni dhe komunikacioni; Aktivitetet financiare dhe të sigurimeve; Aktivitete arkitektonike dhe inxhinierike; testimi dhe analiza teknike; Kërkimi dhe zhvillimi shkencor; Reklamimi dhe hulumtimi i tregut.

Shiko broshurën Pdf, AIDA