Slider

“Ndikimi i COVID-19 MBI BIZNESET”

class="nodate"

Ky publikim është përgatitur nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve në Shqipëri. Opinionet dhe përfundimet e përfshira në këtë material nuk reflektojnë asnjë opinion apo mendim nga ana e BERZH, Qeverisë Zviceriane apo SECO.

Këshilli i Investimeve është një platform dialogu publik-privat dhe ka si qëllim rritjen e besimit të ndërsjellë midis biznesit dhe qeverisë duke kontribuar në institucionalizimin e dialogut mbi politikat në vend. Këshilli i Investimeve kryesohet nga ministri përgjegjës për ekonominë dhe ka në përbërje përfaqësues të qeverisë, sektorit privat dhe partnerëve për zhvillim.

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështjet Ekonomike (SECO).

Shiko broshurën Pdf, AIDA