Slider

Iniciativat kryesore

AIDA ka një rol proaktiv në qasjen ndaj krijimit të marrëdhënieve sa më të forta mes Agjencisë dhe të gjithë aktorëve që kontribuojnë në krijimin e një klime sa më të favorshme, për rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri.

Për këtë arsye, Agjencia mbetet e angazhuar në krijimin apo përfshirjen e vazhdueshme në iniciativa që krijojnë apo zgjerojnë mundësi të reja për investitorë të rinj, apo investitorët e pranishëm në vend.

Përpjekjet për promovim lidhen gjithashtu, me angazhimin e vazhdueshëm, me investitorë të cilët janë tashmë të pranishëm në Shqipëri.

Duke ofruar shërbime efektive dhe duke mbajtur hapur kanalet e komunikimit, AIDA fiton besim, shikueshmëri dhe besueshmëri për investitorë të tjerë të mundshëm të cilët do të angazhohen me ne, për planet e tyre, për të investuar në Shqipëri.

 

Iniciativat kryesore

AIDA ka një rol proaktiv në qasjen ndaj krijimit të marrëdhënieve sa më të forta mes Agjencisë dhe të gjithë aktorëve që kontribuojnë në krijimin e një klime sa më të favorshme, për rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri.

Për këtë arsye, Agjencia mbetet e angazhuar në krijimin apo përfshirjen e vazhdueshme në iniciativa që krijojnë apo zgjerojnë mundësi të reja për investitorë të rinj, apo investitorët e pranishëm në vend.

Përpjekjet për promovim lidhen gjithashtu, me angazhimin e vazhdueshëm, me investitorë të cilët janë tashmë të pranishëm në Shqipëri.

Duke ofruar shërbime efektive dhe duke mbajtur hapur kanalet e komunikimit, AIDA fiton besim, shikueshmëri dhe besueshmëri për investitorë të tjerë të mundshëm të cilët do të angazhohen me ne, për planet e tyre, për të investuar në Shqipëri.

 

Outreach Campaign

Menjëherë, pas përfundimit të suksesshëm të Outreach Campaign në bujqësisë, e cila u mbajt në maj 2019 në Zvicër, AIDA filloi përgatitjet për një fushatë të dytë që do të realizohej në vitin 2020, në përputhje me Strategjinë e Evropës Juglindore 2020 dhe Planin e veprimit shumë-vjetor për të krijuar një Zonë Ekonomike Rajonale.

Sektori automotiv u zgjodh si sektor me përparësi, duke synuar rritjen e shumëllojshmërisë së investimeve të huaja, një ngjitje më të shpejtë në zinxhirin e vlerës, si dhe të një pranie më të madhe të Shqipërisë në këtë sektor.

Pas shqyrtimit të disa vendeve, Austria u zgjodh si vend i synuar. U përgatit një propozim vlere, i ndjekur nga një prezantim i shkurtër i industrisë së automobilave në Shqipëri.

Me mbështetjen e Grupit të Bankës Botërore (WBG), AIDA zgjodhi 180 kompani, të cilat u kontaktuan përmes postës elektronike, postës dhe thirrjeve telefonike.

Mbështetur nga WBG dhe në bashkëpunim me Advantage Austria, AIDA kishte planifikuar të vizitonte Austrinë në mars 2020, për të prezantuar propozimin e vlerës së Shqipërisë dhe për të diskutuar mundësitë e investimeve në sektorin e automobilave dhe industritë e lidhura të prodhimit.

Për shkak të shpërthimit të pandemisë COVID-19, vizita dhe faza përfundimtare e fushatës së shtrirjes u shty për një kohë të pacaktuar. Kompanitë, të cilat kishin planifikuar takime janë njoftuar në përputhje me rrethanat.

 

Mjete dhe Iniciativa Inovative për të Ndihmuar Bizneset Lokale

Sipas këndvështrimit të AIDA-s, përpjekjet për promovim lidhen gjithashtu me angazhimin e vazhdueshëm me investitorë të cilët janë tashmë, të pranishëm në Shqipëri. Duke ofruar shërbime efektive dhe duke mbajtur hapur kanalet e komunikimit, AIDA fiton besim, shikueshmëri dhe besueshmëri për investitorë të tjerë të mundshëm, të cilët do të angazhohen me ne, për planet e tyre për të investuar në Shqipëri.

Një nga objektivat e AIDA-s është t'u sigurojë investitorëve informacion mbi mënyrat më të mira për t'u marrë me ndikimin e COVID-19. Në komunikim të vazhdueshëm me BERZH, ekipi i promovimit të investimeve dhe shërbimit Aftercare në AIDA, ka përfunduar programin "Know How to… in a Crisis ", zhvilluar dhe ofruar nga BERZH.  

Programi këshillëdhënës "Know How to… in a Crisis " është krijuar për të siguruar informacion praktik dhe burime jetësore se si të menaxhohet dhe mbijetojë një biznes, përmes situatave të krizës, siç është pandemia COVID-19.

Programi do të sigurojë 'njohuri-njohuri' kritike dhe mjete biznesi për mikro dhe biznesin e vogël në 30 ekonomi, ku BERZH investon. Ato janë krijuar për t’iu përgjigjur pyetjeve kryesore dhe nevojave të të mësuarit.

Programi përfshin pesë modulet vijuese të mësimit elektronik 30-minutësh, si dhe një bibliotekë të përditësuar rregullisht të burimeve dhe mjeteve:

  1. Menaxhimi i krizave-Klientët dhe furnitorët tuaj.
  2. Menaxhimi i krizave-Esencialet e menaxhimit financiar.
  3. Menaxhimi i krizave-Financimi i firmës suaj.
  4. Menaxhimi i krizave-Stafi juaj, pasuria juaj kryesore.
  5. Menaxhimi i krizave-Menaxhimi dhe sfidat e lidershipit. 

Në përputhje me komunikimin e drejtpërdrejtë të AIDA-s dhe ndihmën e vazhdueshme për bizneset, si dhe duke marrë parasysh që jo të gjitha bizneset dhe personeli, mund të kenë qasje në burimin origjinal të këtyre moduleve, AIDA synon të lehtësojë hyrjen e ndërmarrjeve në këto mjete dhe burime vitale, si dhe shpërndarja dhe transmetimi i tyre tek bizneset përmes mediumeve të tjera më të drejtpërdrejta (të cilat mund të jenë në formën e seancave trajnuese, broshurave, prezantimeve, webinarëve etj.).

Për këtë qëllim, AIDA ka përshtatur secilin modul të programit të BERZH-it në broshura paraprake dhe formate prezantimi, për t'u shpërndarë në një audiencë më të gjerë. 

AIDA, gjithashtu, ka qenë e angazhuar në ndjekjen e webinarëve me tema të ndryshme të cilat mbulojnë një seri të industrive, në mënyrë që të fitojë një pasqyrë më të mirë të zhvillimeve në botë dhe për të shpërndarë këtë informacion tek investitorët tanë.

 

Zgjerimi i Bashkëpunimit të AIDA-s me Qeverinë Lokale

AIDA ka një rol proaktiv në qasjen ndaj investitorëve të huaj, tashmë të pranishëm në Shqipëri.

Sektori i Aftercare ka zhvilluar një rrjet komunikimi dhe bashkëpunimi me palët e interesuara përkatëse, të rëndësishëm në nivelin lokal dhe qendror me qëllim promovimin e riinvestimit në Shqipëri. Në mënyrë efektive kjo përkthehet në rritjen e vendeve të punës dhe përmirësimin e përgjithshëm të klimës së investimeve në vend.

Në këtë drejtim, AIDA ka institucionalizuar bashkëpunimin me qeverinë lokale, në mënyrë që të jetë në një sinergji të përbashkët drejt përmirësimit të shërbimit për investitorët e huaj të tanishëm dhe gjenerimit të investitorëve të rinj. Me ndihmën e IFC/Bankës Botërore, AIDA po zhvillon një mekanizëm për të adresuar çështjet e investitorëve në Shqipëri.

Rrjeti i bashkëpunimit është konsoliduar tashmë, në 8 bashki të vendit: Shkodër, Vlorë, Tiranë, Durrës, Berat, Lezhë, Fier dhe Elbasan. Brenda vitit 2020 pritet që ky rrjet të shtrihet në dy komuna të tjera (Vorë dhe Kavajë), me ndihmën e GIZ. Ky mekanizëm u shërben investitorëve dhe zhvillimit të planit të tyre të biznesit, zgjidhja e shqetësimeve të tyre, ka forcuar marrëdhëniet midis qeverisë qendrore dhe lokale, dhe veçanërisht ka inkurajuar riinvestimet.

 

Sondazhe dhe Analiza në Lidhje me Ndikimin e COVID-19

Gjatë periudhës prill-maj 2020, stafi i Departamentit të Investimeve në AIDA zhvilloi sondazhin “Ndikimi i COVID-19 mbi biznesin në Shqipëri”, duke synuar të përcaktojë situatën e krijuar si rezultat i COVID-19 në bizneset e huaja dhe lokale që operojnë në Shqipëria.

Fillimisht, duke filluar me kompanitë që janë asistuar nga sektori i Aftercare në AIDA, lista e ndërmarrjeve të anketuara u zgjerua deri në 200 biznese, sipas sektorëve të mbështetur nga paketat qeveritare.

Kompanitë e anketuara përfaqësojnë sektorë të ndryshëm, siç janë: prodhimi në fushën e tekstilit, lëkurës, këpucëve, sektori automotiv, agropërpunimi, minierat, sektori i shërbimeve, TIK, telekomunikacioni, turizmi etj.

Hapi i parë, konsistonte në njoftimin e bizneseve përmes postës elektronike për paketat financiare mbështetëse. Më vonë, u bënë thirrje telefonike për të identifikuar çdo lloj problemi të kompanive dhe sektori Aftercare u angazhua, për të ofruar zgjidhje sa më të shpejt.

Gjatë korrikut 2020, u zhvillua një pyetësor tjetër, “Ndikimi i COVID-19 në sektorin e turizmit”, i cili synonte të identifikonte problemet me të cilat po përballej sektori i turizmit. Sipas të dhënave zyrtare, 671 subjekte operojnë në këtë sektor. Pasi u përzgjodhën 251 kompani, të cilat ishin ato që kishin publikuar të dhëna për vlerën e tatimit mbi fitimin për vitin fiskal 2018, fillimisht janë njoftuar përmes postës elektronike të dedikuar për paketën e masave të miratuar nga Qeveria për këtë sektor.

AIDA arriti të mbledhë komente dhe sugjerime të rëndësishme për masa shtesë përmes thirrjeve telefonike, ku u kontaktuan operatorët më të rëndësishëm dhe shoqatat e turizmit në sektorin e turizmit, për t'u njohur më shumë me problemet me të cilat përballeshin gjatë pandemisë COVID-19.

Përmes këtij komunikimi me bizneset, u krye edhe analiza në lidhje me ndikimin e pagimit të tatimit mbi fitimin në sektorin e lidhur me agjencitë ose operatorët turistikë.

Realizimi i këtij pyetësori, përveç qëllimit kryesor për të marrë informacion mbi situatën e bizneseve dhe për të ofruar ndihmë, ka pasur qëllimin më të gjerë të marrjes së sugjerimeve konkrete. Këto sugjerime janë përpunuar nga stafi i Departamentit të Investimeve duke lëshuar një raport me propozime për reforma ose përmirësime ligjore, ku janë identifikuar boshllëqet ose problemet.