Slider

Legjislacioni dhe Qendra Kombëtare e Biznesit

Legjislacioni në lidhje me regjistrimin e biznesit dhe procedurat e licencimit është harmonizuar me standardet e BE-së, me fokus uljen e barrierave administrative për bizneset që operojnë në Shqipëri.

Fillimi i një biznesi u bë më i lehtë, përmes: krijimit të Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe publikimit në internet të dokumenteve përkatëse, uljes së kostos së regjistrimit dhe konsolidimit të regjistrimit të taksave, sigurimeve shëndetësore dhe punës me një aplikim të vetëm.

QKB shërben si një zgjidhje “me një ndalesë” për regjistrimet e biznesit për të gjitha llojet e subjekteve të biznesit në Shqipëri. Përveç regjistrimit në regjistrin e ndërmarrjeve, gjithashtu nënkupton regjistrim të drejtpërdrejtë për qëllime të taksave në nivelet kombëtare dhe komunale, shëndetësisë dhe sigurimeve shoqërore dhe Inspektoratit të Punës.

QKB shërben si një zgjidhje “me një ndalesë” për regjistrimet e biznesit, për të gjitha llojet e subjekteve të biznesit në Shqipëri. Përveç regjistrimit në regjistrin e ndërmarrjeve, gjithashtu nënkupton regjistrim të drejtpërdrejtë për qëllime të taksave në nivelet kombëtare dhe komunale, të shëndetësisë, sigurimeve shoqërore dhe Inspektoratit të Punës.

QKB shërben, gjithashtu, si një bazë të dhënash publike në internet e cila pasqyron statusin dhe informacionin kryesor të një organizate, menaxhimin dhe fushën e veprimtarisë së çdo njësie ekonomike të regjistruar dhe sipërmarrësi. Për më tepër, NBC pranon dhe përpunon aplikimet për licenca, siç mund të kërkohet për aktivitete të veçanta dhe lëshon të njëjtën gjë në përputhje me rrethanat.

QKB ofron shërbimet e mëposhtme:

REGJISTRIM

LICENCIM

Regjistrim fillestar

Leje

Regjistrime të tjera të detyrueshme

Licenca

Ç’regjistrim

Autorizime

Regjistrimi i një njësie ekonomike/sipërmarrësi në NBC finalizohet brenda 24 orëve nga paraqitja e dokumentacionit të kërkuar dhe një pagese prej 100 lekësh, (afërsisht 0.8 euro) e cila mund të reduktohet në 0 lek, nëse regjistrimi kryhet në mënyrë elektronike.

Shërbimet administrative të siguruara nga QKB mundësohen përmes procedurave të thjeshta, në mënyrë elektronike, me afate të shkurtuara dhe tarifa simbolike. Një aplikim mund të bëhet në çdo dritare të shërbimit NBC, pavarësisht nga vendi i aplikantit ose vendndodhja e aktivitetit.

Regjistrimi online i biznesit lejohet.

Aplikimi elektronik bëhet nëpërmjet portalit qeveritar në internet e-albania.

Pas përfundimit me sukses të regjistrimit të biznesit në QKB, aplikanti duhet të vizitojë Drejtorinë e Përgjithshme Lokale të Tatimeve dhe Tatimeve në bashki/komunë, në mënyrë që të përfundojë regjistrimin fiskal.

Për më tepër, zbatohet parimi "heshtja është pëlqim". Në rast se QKB, brenda afatit të detyrueshëm 1-ditor nga paraqitja e aplikimit për regjistrim, nuk kryen regjistrimin, njofton pezullimin e aplikimit ose nuk njofton mohimin, regjistrimi konsiderohet i pranuar menjëherë.

 

Legjislacioni dhe Qendra Kombëtare e Biznesit

Legjislacioni në lidhje me regjistrimin e biznesit dhe procedurat e licencimit është harmonizuar me standardet e BE-së, me fokus uljen e barrierave administrative për bizneset që operojnë në Shqipëri.

Fillimi i një biznesi u bë më i lehtë, përmes: krijimit të Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe publikimit në internet të dokumenteve përkatëse, uljes së kostos së regjistrimit dhe konsolidimit të regjistrimit të taksave, sigurimeve shëndetësore dhe punës me një aplikim të vetëm.

QKB shërben si një zgjidhje “me një ndalesë” për regjistrimet e biznesit për të gjitha llojet e subjekteve të biznesit në Shqipëri. Përveç regjistrimit në regjistrin e ndërmarrjeve, gjithashtu nënkupton regjistrim të drejtpërdrejtë për qëllime të taksave në nivelet kombëtare dhe komunale, shëndetësisë dhe sigurimeve shoqërore dhe Inspektoratit të Punës.

QKB shërben si një zgjidhje “me një ndalesë” për regjistrimet e biznesit, për të gjitha llojet e subjekteve të biznesit në Shqipëri. Përveç regjistrimit në regjistrin e ndërmarrjeve, gjithashtu nënkupton regjistrim të drejtpërdrejtë për qëllime të taksave në nivelet kombëtare dhe komunale, të shëndetësisë, sigurimeve shoqërore dhe Inspektoratit të Punës.

QKB shërben, gjithashtu, si një bazë të dhënash publike në internet e cila pasqyron statusin dhe informacionin kryesor të një organizate, menaxhimin dhe fushën e veprimtarisë së çdo njësie ekonomike të regjistruar dhe sipërmarrësi. Për më tepër, NBC pranon dhe përpunon aplikimet për licenca, siç mund të kërkohet për aktivitete të veçanta dhe lëshon të njëjtën gjë në përputhje me rrethanat.

QKB ofron shërbimet e mëposhtme:

REGJISTRIM

LICENCIM

Regjistrim fillestar

Leje

Regjistrime të tjera të detyrueshme

Licenca

Ç’regjistrim

Autorizime

Regjistrimi i një njësie ekonomike/sipërmarrësi në NBC finalizohet brenda 24 orëve nga paraqitja e dokumentacionit të kërkuar dhe një pagese prej 100 lekësh, (afërsisht 0.8 euro) e cila mund të reduktohet në 0 lek, nëse regjistrimi kryhet në mënyrë elektronike.

Shërbimet administrative të siguruara nga QKB mundësohen përmes procedurave të thjeshta, në mënyrë elektronike, me afate të shkurtuara dhe tarifa simbolike. Një aplikim mund të bëhet në çdo dritare të shërbimit NBC, pavarësisht nga vendi i aplikantit ose vendndodhja e aktivitetit.

Regjistrimi online i biznesit lejohet.

Aplikimi elektronik bëhet nëpërmjet portalit qeveritar në internet e-albania.

Pas përfundimit me sukses të regjistrimit të biznesit në QKB, aplikanti duhet të vizitojë Drejtorinë e Përgjithshme Lokale të Tatimeve dhe Tatimeve në bashki/komunë, në mënyrë që të përfundojë regjistrimin fiskal.

Për më tepër, zbatohet parimi "heshtja është pëlqim". Në rast se QKB, brenda afatit të detyrueshëm 1-ditor nga paraqitja e aplikimit për regjistrim, nuk kryen regjistrimin, njofton pezullimin e aplikimit ose nuk njofton mohimin, regjistrimi konsiderohet i pranuar menjëherë.

 

Detyrimi për Regjistrim

Legjislacioni vendos ndaj subjekteve që ushtrojnë veprimtari ekonomike dhe tregtare, detyrimin e regjistrimit të tyre i cili ka si qëllim identifikimin dhe regjistrimin e biznesit, si dhe lidhet me aspektet e zbatimit të detyrimeve tatimore, të punësimit dhe të skemës së sigurimeve shoqërore e shëndetësore.

Legjislacioni përcakton detyrimin e regjistrimit për subjektet e mëposhtme:

 • Personat fizikë që ushtrojnë veprimtari ekonomike ose profesion të pavarur.
 • Shoqëritë e thjeshta.
 • Shoqëritë tregtare.
 • Degët e ndërmarrjeve të huaja.
 • Zyrat përfaqësuese të ndërmarrjeve shqiptare dhe të kompanive të huaja.
 • Shoqatat dhe unionet e kursimeve të kreditit.
 • Ndërmarrjet e përbashkëta (Joint-venture).
 • Kompanitë e bashkëpunimit bujqësor.

Kategori të tjera të subjekteve mund të kenë detyrimin e regjistrimit, nëse parashikohet nga ligje të veçanta. Si rregull i përgjithshëm, subjektet që janë regjistruar si persona juridikë, fitojnë personalitet juridik pasi të regjistrohen në Regjistrin Tregtar.

Ndërsa, për disa subjekte, siç janë: personat fizikë, degët dhe zyrat përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja, ndërmarrjet e thjeshta dhe subjektet e tjera sipas legjislacionit në fuqi regjistrimi në Regjistrin Tregtar ka vetëm efekt deklarativ.

 

Format Ligjore dhe Llojet e Subjekteve Ekonomike në Shqipëri

Procesi i formimit të bizneseve në Shqipëri është i shpejtë dhe efikas. Formimi i tyre rregullohet nga ligji nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar dhe nga Kodi Civil Shqiptar.

Më poshtë është një përshkrim i shkurtër i elementeve kryesore të subjekteve tregtare, të identifikuara më sipër, të cilët kanë detyrimin të regjistrohen në Regjistrin Tregtar të QKB.

Personat fizikë

Personat fizikë, sipas përcaktimeve të Kodit Civil, regjistrohen në rastet kur ushtrojnë veprimtari ekonomike tregtare.

Personi fizik i cili ushtron një profesion të pavarur (si për shembull: avokat, noter, kontabilist, mjek, inxhinier, arkitekt, artist etj.), vlerësohet tregtar, nëse ligj i posaçëm i ngarkon këtë status.

Personi fizik i cili ushtron veprimtari bujqësore, blegtorale, pyjore e të ngjashme, vlerësohet tregtar, nëse veprimtaria e tij përqendrohet kryesisht në përpunimin dhe shitjen e produkteve bujqësore, blegtorale, pyjore (agrobiznes).

Shoqëritë e thjeshta

Edhe shoqëritë e thjeshta rregullohen nga dispozitat e Kodit Civil, të cilat e përkufizojnë shoqërinë e thjeshtë si një kontratë me të cilën dy apo më shumë persona bien dakord për të ushtruar një aktivitet ekonomik, me qëllim që të ndajnë fitimet që rrjedhin prej tij.

Në shoqërinë e thjeshtë kontrata nuk është objekt i ndonjë forme të veçantë.

Shoqëria konsiderohet e thjeshtë, kur nuk paraqet cilësitë dalluese të shoqërisë tregtare, të rregulluara në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Shoqëritë tregtare

Shoqëritë tregtare disiplinohen nga dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i cili identifikon 4 forma organizimi të shoqërive tregtare, si më poshtë:

 1. Shoqëri kolektive

Një shoqëri konsiderohet si kolektive nëse regjistrohet me këtë emërtim, kryen veprimtari tregtare nën një emër të përbashkët dhe në të cilën përgjegjësia e ortakëve përpara kreditorëve është e pakufizuar.

 1. Shoqëri komandite

Shoqëri komandite është shoqëria, në të cilën përgjegjësia e të paktën njërit prej ortakëve është e kufizuar deri në vlerën e kontributit të tij, ndërsa përgjegjësia e ortakëve të tjerë nuk është e kufizuar.

Ortaku, përgjegjësia e të cilit është e kufizuar deri në vlerën e kontributit të tij, quhet ortak i kufizuar.

Ortaku, përgjegjësia e të cilit nuk është e kufizuar deri në vlerën e kontributit të tij, quhet ortak i pakufizuar. Ortaku i pakufizuar ka statusin e ortakut të shoqërisë kolektive.

 1. Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është forma më e përhapur e shoqërive tregtare. Në këtë formë shoqërie, e cila mund të themelohet nga persona fizikë ose juridikë, ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë, deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara.

Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar formohet nga kontributet e ortakëve, i ndarë në kuota. Secili ortak gëzon kuotën e tij në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që ka dhënë në kapital.

Një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar kërkon një kapital fillestar minimal prej vetëm 100 lekësh, (afërsisht 0,99 USD ose 0,72 EUR).

 1. Shoqëri aksionare

Shoqëria aksionare është një shoqëri tregtare e themeluar nga persona fizikë ose juridikë, të cilët nuk përgjigjen personalisht për detyrimet e shoqërisë e që mbulojnë humbjet e saj, vetëm me vlerën e pashlyer të aksioneve të nënshkruara.

Kapitali i shoqërisë është i ndarë në aksione të nënshkruara nga themeluesit.

Shoqëria aksionare mund të jetë me ofertë private ose me ofertë publike.

Kapitali bazë i një shoqërie aksionare me ofertë private nuk mund të jetë më pak se 3.500.000 lekë.

Kapitali bazë i një shoqërie aksionare me ofertë publike nuk mund të jetë më pak se 10.000.000 lekë.

Të paktën një e katërta e shumës nominale të aksioneve për kontribute në para duhet të paguhet para regjistrimit. Shuma e mbetur paguhet në një ose më shumë këste, në përputhje me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Degët e shoqërive të huaja

Degët janë vende të veprimtarisë tregtare dhe kanë të njëjtin personalitet juridik. Ata veprojnë në një mënyrë të qëndrueshme, janë të organizuar dhe administruar veçmas dhe kryejnë veprimtari me palë të treta, në emër të kompanisë.

Një degë i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat e korporatave, në të njëjtën mënyrë si kompanitë e tjera shqiptare, por nuk ka tatim në burim, në Shqipëri për riatdhesimin e fitimeve pas taksave.

Kompania e huaj do të jetë përgjegjëse, me tërë pasurinë e saj, për detyrimet që rrjedhin nga operacionet e degës së saj.

Investitorët e huaj mund të zgjedhin të përdorin regjistrimin si një degë për investimet e tyre, nëse planifikojnë një prani të përkohshme në Shqipëri, ose nëse vendosin të mos ndajnë ligjërisht njësinë shqiptare nga kompania mëmë.

Megjithëse pjesë e një kompanie të huaj, degët konsiderohen të pavarura dhe për këtë arsye duhet të mbajnë libra të veçantë të kontabilitetit dhe të përgatisin bilancet e gjendjes. Sidoqoftë, kapitali i regjistruar nuk kërkohet për krijimin e një dege.

Zyrat e përfaqësimit të shoqërive shqiptare ose të huaja

Zyrat e përfaqësimit janë vende të veprimtarisë tregtare të shoqërisë dhe kanë të njëjtin personalitet juridik me shoqërinë.

Zyrat e përfaqësimit nuk kanë si qëllim krijimin e të ardhurave, por nxitjen e veprimtarisë së shoqërisë. Këto zyra mund të lidhin marrëveshje në emër e për llogari të shoqërisë.

Kompanitë e huaja mund të hapin zyra përfaqësimi në Shqipëri për të kryer veprimtari jotregtare.

Shoqëritë dhe unionet e kursim-kreditit

Shoqëritë dhe unionet e kursim-kreditit rregullohen nga dispozitat e ligjit nr. 52/2016, “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”.

Bazuar në këto dispozita, shoqëria e kursim-kreditit konsiderohet një shoqëri e bazuar në organizimin vullnetar të anëtarëve, të cilët depozitojnë paratë e tyre në shoqëri, për t’u përdorur prej saj për dhënie kredie vetëm anëtarëve të shoqërisë së kursim-kreditit, me qëllim përmbushjen e nevojave apo interesave të anëtarëve.

Unionet e kursim-kreditit krijohen nga pesë ose më shumë shoqëri kursim-kreditit, me qëllim nxitjen, organizimin, zhvillimin dhe përmirësimin e veprimeve të tyre të brendshme.

Anëtarësimi dhe vazhdimi i anëtarësisë së shoqërive në union është vullnetar.

Shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjelltë (Joint ventures)

Ndërmarrjet e përbashkëta bazohen në një marrëveshje të lidhur midis dy ose më shumë personave, fizikë ose juridikë, që bien dakord të përfshihen në një aktivitet ekonomik me palën/palët e tjera.

 Ajo që është e veçantë për këtë lloj partneriteti është se ndërmarrjet e përbashkëta nuk kanë personalitet juridik: dy kompani mund të vendosin të krijojnë një entitet të ri të përbashkët për ndërmarrjen e tyre të përbashkët dhe ta regjistrojnë atë, (nën njërën nga format e treguara më sipër); përndryshe, ata mund të bien dakord me kontratë për të filluar një ndërmarrje të përbashkët pa regjistruar ose krijuar një korporatë të re. Në rastin e fundit, aktiviteti do të zhvillohet nga të dy entitetet sesa përmes një korporate të re.

*Si çështje praktike, ndërsa konsideroni të hyni në një ndërmarrje të përbashkët me një partner lokal, duhet të përcaktoni me kujdes pritjet e palëve në lidhje me aspektet e ndryshme të investimit ose projektit përkatës.

Rekomandohet, gjithashtu, që investitorët e huaj të negociojnë një mekanizëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve (p.sh. një klauzolë arbitrazhi) në marrëveshjen e sipërmarrjes së përbashkët.

Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor

Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor rregullohen nga dispozitat e ligjit nr. 38/2012, “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”.

Shoqëri e bashkëpunimit bujqësor konsiderohet një organizim vullnetar ndërmjet personave fizikë ose juridikë, me qëllim përmbushjen e nevojave apo interesave të tyre në fushën e prodhimit, të përpunimit dhe të tregtimit të produkteve bujqësore e blegtorale.

Aplikimi në QKB dhe Dokumentacioni

Personat e ngarkuar për regjistrimin

Regjistrimi fillestar mund të kryhet personalisht nga përfaqësuesit ligjor të subjekteve tregtare ose nga personat e deleguar prej tyre, nëpërmjet dhënies së autorizimit për kryerjen e procedurave të regjistrimit.

Momenti kohor kur lind detyrimi ligjor i regjistrimit fillestar

Për sa i përket momentit kohor kur duhet të kryhet regjistrimi fillestar, subjektet tregtare duhet të aplikojnë sipas afateve kohore të mëposhtme:

 • personat fizikë, shoqëritë e thjeshta dhe degët apo zyrat e përfaqësimit, përpara datës së nisjes efektive të veprimtarisë.
 • personat juridikë, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e themelimit, por në çdo rast, përpara datës së nisjes efektive të veprimtarisë.

Mënyrat e aplikimit për regjistrim në Regjistrin Tregtar

Aplikimet për regjistrimet në Regjistrin Tregtar mund të kryhen në dy mënyra:

 • te sportelet e shërbimit të QKB-së
 • online nëpërmjet portalit elektronik

Dokumentacioni

Formulari i aplikimit

Për të filluar regjistrimin, aplikanti duhet të plotësojë formularin e aplikimit. Formulari i aplikimit është specifik për lloje të ndryshme të subjekteve aplikuese.

Formulari i aplikimit dhe udhëzimet për plotësimin e tij mund të merren në çdo dritare shërbimi të QKB-së ose mund të shkarkohen nga faqja e internetit e QKB-së.

Aplikanti mund të plotësojë formularin ose në çdo dritare të shërbimit QKB-së me ndihmën e nëpunësit të dritares së shërbimit nëse është e nevojshme, ose përmes internetit, duke përdorur funksionin "Apliko Online" të QKB-së.

Dokumente shoqëruese

 • Dokumenti origjinal i identifikimit personal (letërnjoftimi), të cilin nëpunësi i dritares së shërbimit QKB do të vërtetojë, kopjojë, skanojë dhe kthejë;
 • Dokumente të tjera shoqëruese

Lista e dokumenteve shoqëruese për regjistrimin fillestar është specifike për format e ndryshme ligjore të kompanive.

Aplikanti mund të gjejë listën e dokumenteve shoqëruese të bashkëngjitura në formularin përkatës të aplikimit, të cilat mund të merren ose në çdo dritare të shërbimit të QKB-së ose në faqen zyrtare të QKB-së.

Për informacion më të hollësishëm rreth regjistrimit të kompanisë, ju lutemi referojuni faqes së internetit të QKB-së, në: http://www.qkr.gov.al/home/