Slider

Arsyet kryesore për të investuar në Shqipëri

Arsyet kryesore për të investuar në Shqipëri

Klima Liberale dhe Reformiste e Investimeve

 

Shqipëria zbaton një regjim liberal të investimeve të huaja, me qëllim rritjen e investimeve të huaja direkte.

Ligji "Për Investimet e Huaja" lejon një pronësi 100% për kompanitë e huaja dhe përshkruan mbrojtje specifike për investitorët e huaj.

Shqipëria është e angazhuar për zhvillimin e një klime të qëndrueshme dhe të parashikueshme të biznesit duke vazhduar zbatimin e reformave thelbësore, konsolidimin fiskal që synon uljen e borxhit kombëtar, përmirësimin e bashkëpunimit rajonal, investimet në infrastrukturë dhe reformën e sistemit arsimor.

Qeveria shqiptare, gjithashtu ka ecur përpara me një agjendë ambicioze të reformave ekonomike dhe strukturore, e cila do të kontribuojë në një mjedis më tërheqës të biznesit: rivendosjen e rritjes, përmirësimin e konkurrencës dhe krijimin e vendeve të reja të punës. ,/p>

Ligji i ri “Investimet strategjike”, ofron garanci maksimale ligjore për investitorët e huaj.

Kosto e Punës Konkurruese

 
 
 • Shqipëria ka nivelet më konkurruese të pagave në rajon dhe një fuqi punëtore shumë produktive.
 • Nivele konkurruese mbi taksën e të ardhurave, sigurimet shoqërore dhe pagesa e orëve shtesë.
 • Trajnim në shkolla profesionale për sektorë të veçantë.

Popullsi e Re dhe e Arsimuar Mirë

 
 • 46% e popullsisë është nën 35 vjeç.

 •  123,880 studentë janë regjistruar në universitetet shqiptare, në vitin akademik 2021-2022.

 •  Anglishtja, italishtja dhe greqishtja fliten gjerësisht, ndërsa frëngjishtja dhe gjermanishtja mësohen në shkollë.

Taksa dhe Incentiva Konkurruese

 
 
 • Nivelet konkuruese të taksave.
 • Stimuj për investime strategjike, investime në shkallë të gjerë dhe investime rajonale.
 • Skema Shqipëria 1 Euro.
 • Iniciativa të tjera sektoriale.

Vendndodhja Gjeografike Optimale

 
 • Shqipëria ka një vendndodhje strategjike në Ballkanin Perëndimor, në kryqëzimin e korridoreve kryesore të tranzitit të Evropës, duke i dhënë mundësi hyrjes në tregtinë më të madhe në botë.
 • Lidhja me tregjet evropiane përmes porteve të ndryshme në Adriatik dhe detin Jon.
 • Shqipëria është një urë midis Evropës Veriore dhe Jugore, me një rrjet në rritje të lidhjeve të transportit, si: portet, rrugët dhe aeroportet.

Potencial i Fortë Rritjeje

 
 
 • Rritja reale e vlerësuar e GDP-së pritet të rritet me 7.2% gjatë vitit 2021 sipas Grupit të Bankës Botërore.
 • Eksportet për vitin 2022 shënojnë vlerën e 4,161 milionë EURO, me një rritje të ndjeshme prej 36.5% nga viti paraardhës, ndërsa importet për vitin 2022 shënojnë vlerën e 8,123 milionë EURO, me një rritje të konsiderueshme prej 22.7% nga viti paraardhës.
 • Referuar të dhënave aktuale nga burimet e Bankës së Shqipërisë, tendenca e IHD-ve në vend, për sa i përket flukseve hyrëse dhe stoqeve të tyre është në rritje dhe premtuese. Për vitin 2022, indikatori i fluksit shënon vlerën € 1372 milionë, duke shënuar shifër rekord në fluksin e investimeve të huaja direkte në vend. Krahasuar me vitin 2021, kur fluksi shënonte € 1035 milionë, kemi një rritje me € 337 milionë ose me 32.5%.
 • Për vitin 2022, indikatori i stokut shënon vlerën vlerën € 11 339 milionë, duke shënuar shifër rekord në stokun e investimeve të huaja direkte në vend.. Krahasuar me vitin 2021, kur stoku shënonte € 9 544 milionë, kemi nje rritje me € 1795 milionë ose 18.8 %.

Hyrje e Lirë në Tregjet e Mëdha

 
 • Shqipëria ka nënshkruar disa Marrëveshje të Tregtisë së Lirë, (MTL) me tregjet kryesore (Bashkimi Evropian, Turqia, CEFTA, vendet e EFTA), duke ofruar hyrje falas të doganave në një treg të madh të konsumatorëve.
 • Shqipëria është pjesë e Sistemit të Përgjithshëm të Preferencave, i cili është një sistem preferencash asimetrike, sipas të cilit disa shtete, si: Australia, Bjellorusia, Kanadaja, Islanda, Japonia, Kazakistani, Norvegjia, Zvicra, Zelanda e Re, SHBA dhe Federata Ruse kanë preferencën ndaj mallrave me origjinë të eksportuara nga vendet në zhvillim, por jo anasjelltas.
 • Vendet ku mallrat me origjinë preferenciale shqiptare, mund të eksportohen nën trajtimin tarifor preferencial sipas GSP, janë: Australia, Bjellorusia, Japonia, Kazakistani, Zelanda e Re, SHBA dhe Federata Ruse.

Stabiliteti Makroekonomik

 
 

 

 • Situata makroekonomike në Shqipëri karakterizohet nga çmime të qëndrueshme, nivele të ulëta inflacioni dhe kurse solide këmbimi.
 • Shqipëria ndjek politika stimuluese monetare, që synojnë ruajtjen e normave të ulëta të interesit dhe favorizimin e rritjes së kreditimit të ekonomisë.
 • Gjatë vitit 2022, norma mesatare e inflacionit ishte 6.7%, dukshëm më e ulët se inflacioni në vendet e rajonit dhe vendet e BE-së.
 • Shkalla e papunësisë në vitin 2021 arriti në 11.5%