Slider

Baza Ligjore për Investimet Strategjike

Ligj nr. 130/2021 Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
Ligji nr. 102/2018 Për disa shtesa në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”
Ligji nr. 89/2019 Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
Ligji nr. 67/2018 Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”
Ligji nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”
VKM nr. 1023, dt. 16/12/2015 “Për nënsektorët strategjikë dhe zonat me përparësi strategjike”
VKM nr. 1024, dt. 16/12/2015 “Për miratimin e projekteve me statusin “Projekt me potencial Strategjik”
VKM nr. 1025, dt. 16/12/2015 “Për shërbimet e promovimit dhe përfaqësimit të investimeve strategjike”
VKM nr. 1026, dt. 16/12/2015 “Për vlerësimin e dokumentacionit të investimeve strategjike”
VKM nr. 1027, dt. 16/12/2015 “Për tarifat e shërbimeve për investimet strategjike”
VKM nr. 1028, dt. 16/12/2015“Për përcaktimin e marzheve, rregullave dhe dokumentacionit të garancive financiare të investimeve strategjike”
VKM nr. 1029, dt. 16/12/2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional në procedurat e investimeve strategjike”
VKM nr. 1030, dt. 16/12/2015 “Për organizimin dhe formën e pjesëmarrjes së shtetit në investimet strategjike dhe rregullat per krijimin, funksionimin e administrimin e fondit te pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike.
VKM nr. 1031, dt. 16/12/2015 “Për përcaktimin e rregullave për funksionimin, krijimin, administrimin dhe për formatin, përmbajtjen e procedurat për sigurinë e regjistrit të investimeve strategjike
VKM nr. 1032, dt. 16/12/2015 “Për dokumentimin e marrëveshjeve të investitorëve strategjikë me pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private.