Slider

Fondet 2022

Granti nga buxheti i shtetit për vitin 2022 menaxhohet nga AIDA dhe do të mbështesë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, nëpërmjet thirrjes për propozime me fokus transformimin dixhital të proceseve kryesore të biznesit.

Ky grant do të mbështesë aplikuesit ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, nëpërmjet thirrjes për propozime për bashkëfinancimin e kostove të pranueshme (subvencionimi) me fokus transformimin dixhital të proceseve kryesore të biznesit.

Granti do të do të mbështesë financiarisht projektet aplikuese, në varësi të projektit konkurues të përgatitur nga aplikantët, në masën 80 për qind të kostove të miratuara, por jo më shumë se 2,500,000 (dy milion e pesëqind) lekë.

Aktivitetet e lejuara në projektet e ndërmarrjeve, që do të përfitojnë mbështetjen me grant, përfshijnë si më poshtë vijon:

 1. Blerjen/ndërtimin e pajisjeve/makinerive të reja digjitale/teknologjike;
 2. Blerjen/ndërtimin e aplikacioneve për shërbim klienti apo menaxhim të dhënash;
 3. Ndërtimin e një faqeje web-i/platforme online për marketingun e kompanisë, promovimin dhe ndërlidhjen me klientët;
 4. Blerjen/ndërtimin e aplikacioneve/programeve apo paketave të ndryshme të programeve kompjuterike;

Dokumentacioni që duhet dërguar për aplikimin:

 • Çertifikata e regjistrimit në regjistrin tregtar;
 • Ekstrakti i QKB;
 • Akt themelimi dhe statuti;
 • Vërtetim nga Drejtoria e Tatim - Taksave që aplikuesi, nuk ka detyrime të pashlyera përsa i përket kontributeve për sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe tatim - taksat;
 • Kopje të ID të aplikuesit;
 • Dëshmi Penaliteti e Drejtuesit Ekzekutiv ose Administratorit;
 • Çdo dokument tjetër shoqërues që në vlerësimin e aplikuesit mbështet aplikimin e tij / saj.

Gjithashtu shkarko dhe plotëso dokumentat në linkun: Dokumentacioni për aplikim.

Për më tepër informacion rreth mënyrës së aplikimit shfletoni broshurën: "Fondi për zhvillimin e NMVM-ve"