PYETËSOR MBI IDENTIFIKIMIN E NEVOJAVE PËR SHËRBIME TË REJA TË NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME

 PYETËSOR MBI IDENTIFIKIMIN E NEVOJAVE PËR SHËRBIME TË REJA TË NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), në kuadër të programit “Ndërtuesit e ekosistemit/Rritja e mbështetjes për NMVM-të në Shqipëri”, ka hartuar pyetësorin për “Identifikimin e nevojave për shërbime të reja të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme”.
Plotësimi i këtij pyetësori do të jetë baza e procesit të projektimit të 3 (tre) shërbimeve të reja të zhvillimit të biznesit dhe hapi i parë drejt krijimit të më shumë mundësive për rritjen e NMVM-ve në Shqipëri.
Pyetësorin mund ta aksesoni në linkun: https://docs.google.com/…/1rChE1KphOsCVRh0t…/viewform….
Për më shumë informacion apo udhëzime mbi pyetësorin mund të kontaktoni në adresën zyrtare: info@aida.gov.al.
BACK TO NEWS