On Going Projects

“Skills for Sustainable Employment and Inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro – Skills for Jobs Albania – Montenegro”

This is a project financed by the European Union from the program “Cross-Border Cooperation Programme Montenegro – Albania 2014-2020” through the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II).

The implementation of this project started in February 2023 and will last until January 2025.

The implementing parties of the project are: Non-profit organization in Montenegro, Foundation Business Start-Up Center Bar (leading/coordinating partner), Chamber of Commerce of Montenegro (partner), Albanian Investment Development Agency (partner) and non-profit organization based in the city of Shkodra “Go2 Albania Organization” (associate partner).

The main goal of the project is to promote employment and social inclusion by facilitating the entry into the labor market for young people and women in the cross-border areas of Albania and Montenegro. The target group includes job seekers with low and medium level of education, low qualification level and with skills that do not match the demand of the labor market, young people (15 to 29 years old) and women looking for employment.

AIDA is the main point of all activities that will take place in Albania, from the identification and coordination of training and mentoring participants, as well as employers and businesses that will be involved in this project.

For the implementation of this project will be realized activities between Albania (Shkodër Municipality, Vau te Deja Municipality, Malësi e Madhe Municipality) and Montenegro (Podgorica, Tuz, Budva, Bar, Ulcinj, Danilovgrad and Cetinje).

Pjesëmarrja e AIDA-s në konferencën hapëse të projektit

Rezultatet e pjesëmarrjes në “Konferencën për mundësitë e punësimit dhe tendencat e tregut të punës në zonën ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi”

Thirrje për aplikim për të gjithë individët e papunë, të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë në zonat e Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau i Dejës dhe Bashkia Malësi e Madhe të aplikojnë për trajnime në punë.

Thirrje për aplikim për biznese punëdhënës që janë të interesuar të ofrojnë trajnime për të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë e papuna në zonën e Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau i Dejës dhe Bashkia Malësi e Madhe

Shtyhyet afati i thirrjes për aplikim për të gjithë individët e papunë, të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë në zonat e Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau i Dejës dhe Bashkia Malësi e Madhe të aplikojnë për trajnim në punë.

Shtyhyet afati i thirrjes për aplikim për biznese punëdhënës që janë të interesuar të ofrojnë trajnime për të rinjtë (15-29 vjeç) dhe gratë e papuna në zonën e Bashkisë Shkodër, Bashkia Vau i Dejës dhe Bashkia Malësi e Madhe.

Thirrje për ekspert në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për punësim të qendrueshëm dhe rritje ekonomike gjithëpërfshirëse rë rajonit ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi, Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014 -2020”

Workshopi trajnues për bizneset e përzgjedhura në kuadër të projektit “Aftësi për punësim të qendrueshëm dhe rritje ekonomike gjithëpërfshirëse rë rajonit ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi”

Social Media

Social Media