Vacancies/Internships

Specialist, Drejtoria e Koordinimit

PDF

Përgjegjës në sektorin e Inovacionit dhe Projekteve, Drejtoria e NVM dhe Projekte

PDF

Specialist Sektori i Investimeve dhe After Care Drejtoria e Investimeve

PDF

Specialist, Drejtoria e Investimeve

PDF

Specialist për Burimet Njerëzore, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

PDF

Specialist, Drejtoria e Investimeve

PDF

Specialist, Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analizës (Graphic Designer)

PDF

Specialist, Sektori Inovacionit dhe Projekteve

PDF

Pergjegjes sektori, Drejtoria NVM dhe Projekte

PDF

Thirrje për ekspert të jashtëm

PDF

Specialist i Drejtorisë së Marketing & Kërkim Analizë (IT)

PDF

Specialist i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse (arkiv/protokoll)

PDF

Specialist, Sektori i Inovacionit dhe Projekteve, Drejtoria NVM dhe Projekte

PDF

Specialist, Sektori NVM dhe Eksporte, Drejtoria NVM dhe Projekte

PDF

Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

PDF

Specialist i Drejtorise Marketing & Kerkim Analize

PDF

Vend vakant Specialist OSSH 07.11.2022

PDF

Specialist i Drejtorisë së Koordinimit

PDF

Specialist I Drejtorisë Së Shërbimeve Mbështetëse (Arkiv/Protokoll)

PDF

Drejtor, Drejtoria E Shërbimeve Mbështetëse

PDF

Specialist i NVM dhe eksporte

PDF

Specialist i Drejtorisë së Koordinimit

PDF

Specialist i Drejtorisë së Marketing & Kërkim Analizë (Kërkim & Analizë)

PDF

Specialist i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse (arkiv/protokoll)

PDF

Specialist i Sektorit të Investimeve dhe After Care

PDF

Specialist, Drejtoria E Koordinimit

PDF

Specialist, Sektori I Investimeve Dhe Aftercare, Drejtoria E Investimeve

PDF

Specialist, Sektori i Inovacionit Dhe Projekteve

PDF

Drejtor, Drejtoria e Koordinimit

PDF

Specialist i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse (burime njerëzore)

PDF

Drejtor, Drejtoria e Koordinimit

PDF

Specialist, Sektori i Investimeve dhe Aftercare, Drejtoria e Investimevei

PDF

Përgjegjës sektori, Sektori i Investimeve dhe Aftercare, Drejtoria e Investimeve

PDF

Thirrje për ekspert

PDF

Specialist, Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analizë

PDF

Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

PDF

Specialist (Financë/Buxhet)

PDF

Thirrje për kurator për Pavijonin e Shqipërisë në Expo 2020 Dubai

PDF

Social Media

Social Media