Shtyhet afati I thirrjes për aplikim për të gjithë individët e papunë, të rinjtë (15 – 29 vjeç) dhe gratë në zonat e bashkisë shkodër, bashkia vau I dejës dhe bashkia malësi e madhe të aplikojnë për trajnime në punë.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësi për Punësim të Qendrueshëm dhe Rritje Ekonomike Gjithëpërfshirëse të Rajonit Ndërkufitar të Shqipërisë dhe Malit të Zi – Aftësi për Punësim Shqipëri – Mal i Zi”, shpall thirrjen për të gjithë të rinjtë që dëshirojnë të aplikojnë për trajnime pranë një punëdhënësi (on-job training) dhe të fitojnë aftësi të reja për punë.

Ftohen të gjithë individët e papunë, si dhe të rinjtë (mosha 15-29 vjeç) dhe gratë që jetojnë në Bashkinë Shkodër, Bashkinë e Vaut të Dejës, ose në Bashkinë e Malësisë së Madhe të bëhen pjesë e kësaj thirrje.

Trajnimet e punës (on-job training) do të ofrohen në sektorët hoteleri-turizëm, ICT dhe sektorë të tjerë të ndërlidhur prioritarë për zhvillimin e zonës ndërkufitare Shqipëri- Mal i Zi.

Trajnimet e punës (on-job training) do të zgjasin 3 muaj dhe pas përfundimit me sukses pjesëmarrësit do të pajisen me çertifikata trajnimi për aftësitë e zhvilluara.

Çdo pjesëmarrës do të rimbursohet në vlerën 450.00 € bruto çdo muaj gjatë kohëzgjatjes së trajnimit për të gjitha shpenzimet e pjesëmarrjes.

Lista e dokumentave që duhet të dërgoni janë:

  • Formulari i aplikimit (shkarkoni formularin e aplikimit në linkun Formular Aplikimi)
  • Dëshmi të arsimit të përfunduar profesional (diplomë) ose çfarëdolloj formimi profesional
  • Çertifikatë për paaftësi për të punuar (nëse keni);

Aplikimi dhe dërgimi i dokumentave më sipër do të bëhet nëpërmjet adresës elektronike info@aida.gov.al.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është data 21 Korrik 2023, ora 16:30.

Për më shumë informacion mbi aplikimin konsultoni linkun Link ose kontaktoni në adresën e e-mail info@aida.gov.al

BACK TO NEWS