IHD

Investime të Huaja Direkte

Shqipëria ofron një kuadër ligjor mjaft miqësor, sa i takon investimeve të huaja. Ligji “Për investimet e huaja” mbështetet në parimet e barazisë, mosdiskriminimit dhe mbrojtjes së investitorëve.
Sipas këtij ligji:

Ligji “Për investimet e Huaja”

Social Media