Udhëzues si të Nisësh një Biznes

Legjislacioni dhe Qendra Kombëtare e Biznesit

Legjislacioni në lidhje me regjistrimin e biznesit dhe procedurat e licencimit është harmonizuar me standardet e BE-së, me fokus uljen e barrierave administrative për bizneset që operojnë në Shqipëri. Fillimi i një biznesi u bë më i lehtë, përmes: krijimit të Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe publikimit në internet të dokumenteve përkatëse, uljes së kostos së regjistrimit dhe konsolidimit të regjistrimit të taksave, sigurimeve shëndetësore dhe punës me një aplikim të vetëm.

Shërbimet administrative të siguruara nga QKB mundësohen përmes procedurave të thjeshta, në mënyrë elektronike, me afate të shkurtuara dhe tarifa simbolike. Një aplikim mund të bëhet në çdo dritare të shërbimit NBC, pavarësisht nga vendi i aplikantit ose vendndodhja e aktivitetit. Regjistrimi online i biznesit lejohet. Aplikimi elektronik bëhet nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania.

Pas përfundimit me sukses të regjistrimit online të biznesit në QKB, aplikanti përfundon gjithashtu me sukses rregjistrimin online në sistemin Fiskal.

Për më tepër, zbatohet parimi “heshtja është pëlqim”. Në rast se QKB, brenda afatit të detyrueshëm 1-ditor nga paraqitja e aplikimit për regjistrim, nuk kryen regjistrimin, njofton pezullimin e aplikimit ose nuk njofton mohimin, regjistrimi konsiderohet i pranuar menjëherë.

Kategori të tjera të subjekteve mund të kenë detyrimin e regjistrimit, nëse parashikohet nga ligje të veçanta. Si rregull i përgjithshëm, subjektet që janë regjistruar si persona juridikë, fitojnë personalitet juridik pasi të regjistrohen në Regjistrin Tregtar.

Ndërsa, për disa subjekte, siç janë: personat fizikë, degët dhe zyrat përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja, ndërmarrjet e thjeshta dhe subjektet e tjera sipas legjislacionit në fuqi, regjistrimi në Regjistrin Tregtar ka vetëm efekt deklarativ.

Social Media