Triple Helix

Çfarë është koncepti Triple Helix?

Modeli Triple Helix mbron tezën: Inovacioni vjen si rezultat i ndërlidhjes midis universitetit, biznesit dhe institucioneve qeveritare. Ky model përfshin bashkëpunimin trilateral në procesin e njohjes së kapitalizimit, në të cilin aktorët pranojnë rolin e njëri-tjetrit.

Inovacioni ndodh, pikërisht, në pikën e ndërlidhjes midis sferave institucionale, nëpërmjet ndërlidhjes së aktorëve të cilët marrin parasysh dhe pranojnë rolin e njëri-tjetrit.

Pika ku ndodh inovacioni në modelin Triple Helix

Triple Helix

Qeveria

Biznesi

Universiteti

Triple Helix mbështetet në tre shtylla kryesore të cilat përqëndrohen, në: gjenerimin e mirëqenies, (të cilën e bën të mundur sektori i biznesit) krijimin e njohurive, (të cilin e bën të mundur universiteti) si dhe në ndërveprimin e qeverisjes, (të cilën e mundësojnë institucionet qeveritare dhe nismat e ndryshme të Qeverisë).

Më datë 10.01.2017, me urdhër të Kryeministrit ka hyrë në fuqi “Plani i veprimit 2017-2021, mbështetje për zhvillimin e politikave inovative bazuar në modelin "Triple Helix”.

Social Media