Modeli FILA

Brenda projektit FILA të BE-së, financuar përmes programit Interreg – IPA CBC Itali – Shqipëri – Mal i Zi, Modeli FILA u krijua duke ndjekur metodologjitë bashkëpunuese dhe pjesëmarrëse hap pas hapi që përfshijnë analiza në tryezë dhe kryesisht rezultatet e tre laboratorëve të ndërtuar në Itali, Shqipëria, dhe Mali i Zi. Projekti FILA integron dhe përshtatet me qasjen e Partneriteteve Evropiane të Inovacionit (EIP) në fushën e bashkëpunimit të programeve të Italisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi.

Duke ndjekur qasjen EIP AGRI, Modeli FILA u krijua duke mbledhur nevojat dhe ndarë zgjidhjet nëpërmjetë transferimit të njohurive dhe teknologjisë me palët e interesit dhe synoi bashkëpunimin midis aktorëve të zinxhirit të inovacionit, jo vetëm duke ndarë dhe transferuar rezultatet e kërkimit, por gjithashtu duke bashkë-dizajnuar zgjidhje të reja inovative dhe motivimin e talenteve të rinj për të zbatuar procese të hapura të inovacionit.

Për më shumë informacion vizitoni:

FILA MODEL

https://fila.italy-albania-montenegro.eu/fila-model-0

BACK TO NEWS