Profili rajonal i Perspektivës së Konkurrueshmërisë së Ballkanit Perëndimor (CO) 2024

Profili rajonal i Perspektivës së Konkurrueshmërisë së Ballkanit Perëndimor (CO) 2024 është publikuar dhe ai paraqet rezultatet e vlerësimit të pesë grupeve të politikave që janë kritike për rritjen ekonomike, ruajtjen e një ekonomie konkurruese dhe arritjen e konvergjencës me Bashkimin Evropian (BE).
CO 2024 përfshin 15 dimensione politikash që vlerësohen duke përdorur afro 400 tregues të kombinuar cilësor dhe sasior. Këta tregues detajojnë nëse politikat arrijnë rezultatet e dëshiruara dhe shkallën në të cilën ato ndihmojnë Ballkanin Perëndimor të arrijë konvergjencën socio-ekonomike me BE-në dhe zonën e OECD-së. 15 dimensionet, të cilat të gjitha janë kyçe për konkurrencën ekonomike, janë grupuar në më të rëndësishmet nga pesë grupet, duke lejuar një pasqyrë më të plotë të progresit rajonal në ndjekjen e reformave ekonomike. Disa dimensione politikash janë të rëndësishme për grupe të shumta dhe për këtë arsye përfshihen më shumë se një herë. Duke u mbështetur nga rezultatet e analizës së grupimeve, profili rajonal ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të tendencave rajonale për të identifikuar përparimet e dukshme të politikave, sfidat dhe fushat për përmirësim në zhvillimin ekonomik, me fokus të veçantë në konvergjencën me BE-në. Ai thekson variacionet midis ekonomive brenda grupeve specifike të politikave, duke vënë në dukje se ku disa janë duke shkëlqyer dhe ku të tjerët kërkojnë zhvillim të mëtejshëm. Më pas, çdo grup ofron rekomandime të dedikuara politikash për forcimin e mëtejshëm të rritjes ekonomike, duke i kushtuar vëmendje të veçantë bashkëpunimit dhe integrimit të zgjeruar rajonal.
Bazuar në raport, Shqipëria është një nga ekonomitë me performancën më të mirë në Ballkanin Perëndimor për politikat dhe promovimin e investimeve, duke shënuar mbi mesataren rajonale për kuadrin e politikës së saj të investimeve. Shqipëria ka shënuar një përmirësim në performancën e saj në politikën e investimeve dhe promovimin. Rezultati i ekonomisë është rritur nga 3.1 në Perspektivën e mëparshme të Konkurrueshmërisë (krahasuar me 2.6 në 2018) në 3.6 në vlerësimin e 2024.
 
Vlerësimi dhe monitorimi i zhvillimeve të politikave u zhvillua ndërmjet 1 Mars 2021 dhe 1 Mars 2024. Çdo ndryshim i politikave dhe zhvillime të reja pas 1 Mars 2024 nuk janë marrë parasysh në vlerësim. Metodologjia e vlerësimit individual të fushave të politikave për ekonomitë shpjegohet më tej në udhëzuesin e lexuesit për çdo profil ekonomie. Më shumë informacion mbi metodologjinë e vlerësimit mund të gjenden gjithashtu në Qendrën e të Dhënave për Konkurrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor.
BACK TO NEWS