Zerohet tatimi mbi fitimin për biznesin e vogël

Biznesi i vogël me xhiro vjetore deri në 14 milionë lekë, duke nisur nga 1 janari 2021, nuk do të paguajë tatimin mbi fitimin.

Nga ky vendim i Parlamentit çlirohen nga barra fiskale, për një periudhë 9-vjeçare, rreth 90% e bizneseve që operojnë në tregun vendas.

Zerimi i tatimfitimit është një masë lehtësuese për atë kategori biznesi që konsiderohet më vulnerabël, sidomos në situatën e vështirë financiare të krijuar nga COVID-19.

BACK TO NEWS