Si të eksportosh

Në mënyrë të përmbledhur më poshtë do të gjeni një informacion dhe dokumentacionin që duhet të plotësohet nga një subjekt gjatë eksportit të mallrave në Republikën e Shqipërisë.
Procedurat e Eksportit kryhen në bazë të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë sipas neneve 181-182. Palët e përfshira në procedurat doganore të eksportit janë organet doganore dhe agjentët doganorë. Sipas grup mallrave për t’u eksportuar, palë mund të jenë edhe Organet Sanitare e Fitosanitare, Veterinare dhe Organet shtetërore të kontrollit të Eksporteve. Për më shumë kliko: Link

1. Dispozitat mbi Eksportin (neni 428 dhe neni 181 të Kodit Doganor)

Eksportues – Personi me emrin ose për llogari të të cilit bëhet deklarata e eksportit dhe i cili është pronar i mallrave që do të eksportohen.
Eksporti – Eksporti nga Republika e Shqipërisë është i lirë, pa ndonjë masë tjetër kufizuese, pa kuota, pa ndalime apo kufizime të tjera tarifore dhe jotarifore. Mbi eksportet shqiptare nuk zbatohet asnjë lloj takse eksporti.

2. Tarifa për Eksportin e Mallrave

Tarifa eshtë zero (0)% për Eksportin e mallrave nga territori i Republikës së Shqipërisë, furnizimin e shërbimeve nga persona rezidentë Shqiptarë jashtë territorit Shqiptar (eksporti i shërbimeve) dhe transportin ndërkombëtar të mallrave dhe pasagjerëve. TVSH zbatohet në masen zero (0) përqind për mallra që eksportohen nga territori i RSH. Për subjektet që eksportojnë, tarifa zero (0) % ka perparësi pasi ato kanë të drejtë të rimbursohen për TVSH-në e paguar gjatë blerjes së materialeve dhe lëndës së parë për produktet që eksportojnë.

3. Proçedura praktike për eksport

Si shembull, në qoftë se një subjekt i caktuar me seli në Tiranë do të realizojë një eksport nga territori Shqipërisë, duhet të paraqitet në Degën doganore kompetente për territorin ku është vendosur personi d.m.th., ku ka selinë ky subjekt.
Dokumentat e prezantuara duhet të paraqiten në një Agjensi doganore të liçensuar (që ndodhen pranë zyrave doganore), ku edhe përgatitet deklarata doganore për eksport.

4. Cilat janë hapat që duhet të ndiqen?

 Hapi i parë: Plotësimi i deklaratës për eksport
Fillimisht dokumenti që duhet të plotësohet në zyrën doganore është Deklarata e Eksportit, e cila depozitohet në Doganën e rajonit ku është vendosur eksportuesi ose mallrat janë paketuar apo ngarkuar për eksport. Kjo deklaratë bëhet ose përpilohet në bazë të Dokumentit Administrativ të vetëm duke përdorur tre kopjet e formularit përkatës që i disponon çdo zyrë doganore.
 Hapi i dytë: Paraqitja në zyrën e daljes
Kopja e tretë e formularit përkatës që i kthehet personit të interesuar së bashku me mallrat për eksport duhet të paraqitet në zyrën e daljes, e cila bën verifikimet e duhura për t’u bindur që mallrat që u paraqiten atyre përputhen me ato të deklaruara, e më pas ato mbikqyrin daljen nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë.
 Hapi i tretë: Konfirmimi në zyrën e daljes për realizimin e eksportit
Zyra e daljes konfirmon daljen në fakt të mallrave, nëpërmjet shënimit në faqen e pasme të kopjes së tretë dhe ia jep këtë kopje personit i cili e paraqiti. Kjo kopje konfirmon që mallrat e deklaruara për eksport janë eksportuar realisht nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë.
“Zyrë doganore e daljes” do të thotë se në rastin e mallrave të eksportuara në rrugë hekurudhore, postare, ajrore ose detare, zyra doganore kompetente për vendin ku mallrat merren përsipër sipas një kontrate të vetme transporti për transportim në një vend tjetër përkatësisht nga shoqëritë hekurudhore, nga autoritetet postare, nga shoqëritë ajrore ose nga shoqëritë e spedicionit;
Pas paraqitjes të deklaratës doganore për eksport, së bashku me dokumentat e tjera ndiqet proçedura që përmendëm më lart.
Lista e dokumentave të nevojshme për Eksport që dorëzohen pranë Organeve Doganore si më poshte:
1. Deklaratën e Exportit (DAV- export)
2. Faturën e Blerjes së mallit
3. Dokumentin e transportit të mallit
4. Listë ngarkesa apo manifesti i mallit
5. Certifikata e Origjinës
6. Certifikata Euro 1
7. Certifikata veterinare dhe fitosanitare (për produktet bujqësore)
Për informacion më të detajuar referohuni: Website: Link

5. Si mund të shkruajmë një ofertë eksporti?

Sot, në tregtinë ndërkombëtare një rëndesi të vecantë për eksportuesin ka përpilimi i ofertës së mallrave që do të eksportojë në tregun e huaj. Pikësëpari, përpara se të pergatisni një ofertë ju duhet të informoheni për sa më poshtë:
• Nëse ka kufizime ose ndalime për importin e produktit tuaj në vendin ku doni të eksportoni. Gjithashtu, kërkesa të tjera specifike të vendit importues mund të jenë edhe lejet apo liçencat.
• Rregulla të tjera teknike për mbrojtjen e konsumatorit apo standarte teknike të shoqëruar me çertifikata të lëshuara nga institucione të autorizuara apo të legalizuara nga konsullata të vendit importues.
• Taksa dhe tatime; si rregull blerësi dhe shitësi paguajnë taksat dhe tatimet në vendet e tyre përkatëse. Por sigurisht palët mund të bien dakord edhe ndryshe në kontratë. Psh: ata mund të bien dakord që shitësi të paguajë detyrimet doganore dhe TVSH në vendin importues. Në këtë rast, ka një proçedurë, psh disa vende kërkojnë që kompania që do të paguajë TVSH të jetë një kompani e regjistruar në këtë vend. Zgjidhja mund të jetë edhe duke përdorur një zyrë përfaqësuese taksash në vendin importues.
Për informacion mbi tarifat doganore dhe TVSH në vendet e BE-së dhe rajonit, konsultoni faqen: Link
Ofertat mund të jenë të disa llojeve:
• Oferte direkte – oferta i drejtohet direkt blerësit me të dhëna të sakta për cilësinë dhe sasinë
• Ofertë pjesore – ofertë vetëm për një pjesë të mallrave që ka kërkuar blerësi
• Ofertë me sasi të papërcaktuar – oferta mbulon një sasi të papërcaktuar të sasisë së mallit
• Ofertë tenderi – bazuar mbi një kërkesë tenderi
Disa nga elementët më të rëndësishëm të ofertës janë si më poshtë:
• Produkti: emri, përmasat, pesha, vëllimi, kodi doganor (HS), materiali, ngjyra, etj., si edhe sasia (në rast se e keni të kufizuar)
• Çmimi: çmimi për njësi, monedha, skonto, rabatet sasiore, sasia minimale për porosi me çmimin e deklaruar
• Koha e lëvrimit: të jetë sipas kërkesës së blerësit ose sipas sugjerimit tuaj (duke llogaritur në të edhe kohën që ju nevojitet për të marrë leje/liçenca të mundshme në atë vend)
• Termat e lëvrimit: Incoterm-a që ju deklaroni lidhet direkt me çmimin e ofruar (shih Incoterm-at).
• Termat e pagesës: koha, vendi dhe metoda e pagesës.
Pasi dërgohet oferta, eksportuesi duhet të interesohet nëse oferta i ka mbërritur blerësit të mundshëm si edhe të përpiqet të kuptojë reagimin e tij dhe nëse ka ndërmend të bëjë një porosi. Nëse oferta pranohet, është sjellje etike në biznes të dërgohet një konfirmim pranimi të porosisë nga klienti. Në këtë rast, duhet të krahasohet nëse porosia e dhënë është identike me ofertën e bërë. Nëse nuk janë, atëherë do të thotë që kemi të bëjmë me një kundra-ofertë për të cilën duhet të ketë një reagim të menjëhershëm (duke e pranuar ose refuzuar).
Për informacion më të detajuar referohuni: Website: LInk