AIDA, vijon informimin e të gjithë palëve të interesuara mbi skemat e reja financiare, në kuadër të mbështetjes së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), vijon informimin e të gjithë palëve të interesuara mbi skemat e reja financiare, në kuadër të mbështetjes së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Në platformën “Akses në Financë” mund të gjeni thirrjen më të re të publikuar: EU4INNOVATION Challenge Fund – First Call for Proposals.

Për tu njohur me thirrjen, kushtet e pranimit, masën e financimit dhe më shumë, vizitioni platformën në linkun: https://aida-smefinance.gov.al/…/eu4innovation…

BACK TO NEWS