Drejtoritë dhe Fokusi

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) është themeluar dhe funksionon në bazë të Ligjit nr. 10303, datë 15.07.2010 “Për krijimin dhe organizimin e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve”.

Organet drejtuese të Agjencisë janë:

  1. Bordi Drejtues
  2. Kryetari i Bordit Drejtues
  3. Drejtori Ekzekutiv

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) është e strukturuar në pesë drejtori:

1) Drejtoria e Investimeve 2) Drejtoria NVM dhe Projekte  3)  Drejtoria e Koordinimit 4) Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analizë 5) Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse.

Agjencia ka si objektiva kryesore
a) Lehtësimin dhe mbështetjen e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë
b) Rritjen e aftësisë konkuruese të ndërmarrjeve të vogla e të mesme, duke mundësuar rinovimin dhe përmirësimin e produkteve e të shërbimeve, si dhe të teknologjisë që ato përdorin
c) Nxitjen dhe ndihmën ndaj eksporteve të mallrave e të shërbimeve
d) Promovimin e Shqipërisë në komunitetin e investitorëve dhe prezantimin e mundësive për investim pranë investitorëve potencialë apo ekzistues.

1. DREJTORIA E INVESTIMEVE

Objektivi i Drejtorisë së Investimeve është zbatimi i politikave të Qeverisë Shqiptare në lidhje me mbështetjen e investimeve dhe hartimin/ propozimin e masave mbështetëse që synojnë realizimin e suksesshëm të politikave për promovimin e investimeve.

Funksionet kryesore të kësaj drejtorie janë:
a) nxitja, tërheqja dhe mbështetja e investimeve të drejtpërdrejta, nëpërmjet ofrimit të asistencës dhe shërbimeve ndaj investitorëve ekzistues apo potencial,
b) ndërmjetësimi i marrëdhënieve ndërmjet investitorëve dhe organeve shtetërore qëndrore ose vendore,
c) kryerja e shërbimeve të nevojshme ndaj projektit potencial dhe investitorit si edhe ofrimi i shërbimeve analizë dhe këshillim për mundësitë e realizimit të investimeve, si për investitorët, ashtu edhe për organet e pushtetit qendror dhe vendor,
d) ofrimi i shërbimeve të përfaqësimit të investitorit tek institucionet/entet/autoritet publike në lidhje me përgatitjen, zbatimin dhe realizimin e një projekti investues strategjik, e) hartimi dhe mbajtja e një bazë të dhënash, ku ruhen dhe përditësohen informacionet për investitorët e huaj dhe investimet, me qëllim identifikimin dhe ndihmën ndaj tyre, si dhe publikimin me të dhënat zyrtare për investimet e huaja.

Drejtor i drejtorisë: Mileva Meksi mileva.meksi@aida.gov.al

2. DREJTORIA E NVM DHE PROJEKTEVE

Objektivi i Drejtorisë NVM dhe Projekteve është të ofrojë shërbime për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) shqiptare nëpërmjet asistencës teknike, promovimit  të bizneseve shqiptare në tregjet ndërkombëtare, si dhe krijimin e lidhjeve dhe të mundësive të bashkëpunimit me bizneset e huaja. Drejtoria ndihmon ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në shfrytëzimin e financimeve publike, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Funksionet kryesore të kësaj drejtorie janë:
a)
promovimi i produkteve dhe shërbimeve shqiptare në tregjet ndërkombëtare, për të reklamuar dhe për të lehtësuar eksportin e produkteve “Made in Albania”,
b) mbështetja me grante publike të qeverisë dhe sigurimi i financimeve nga donatorë nëpërmjet projekteve zbatuese,
c) mbështetja për rritjen e aftësisë inovative dhe teknologjike të NVM-ve, duke mundësuar rinovimin dhe përmirësimin e produkteve e të shërbimeve, si dhe të teknologjisë që ato përdorin, nëpërmjet ofrimit të mekanizmave që bazohen tek rritja e kapaciteteve teknike dhe e aftësive rinovuese,
d) krijimi e një mjedisi të favorshëm për inovacionin si dhe asistim për bizneset e reja Start – Up,
e)  sigurimi të dhënave të nevojshme për bizneset, nëpërmjet ndërtimit të një rrjeti shkëmbimi të informacioneve, në të cilin publikohen studime, kërkime dhe analiza tregtare,
f) organizon asiston/merr pjesë ne konferenca, ekspozita, panaire, si dhe veprimtari të tjera promocionale, me qëllim pjesëmarrjen e ndërmarrjeve shqiptare që prodhojnë mallra dhe ofrojnë shërbime të destinuara për eksport.

3. DREJTORIA E KOORDINIMIT

Objektivi i Drejtorisë së Koordinimit është mbajtja dhe koordinimi i marrëdhënieve institucionale me institucione dhe organizma brenda dhe jashtë vendit, duke bashkërenduar punën  me drejtoritë e AIDA-s, si edhe matja dhe vlerësimi i rezultateve të performancës së institucionit me qëllim orientimin e politikave.

Funksionet kryesore të kësaj drejtorie janë
a) komunikimi ndërkombëtar me institucione, organizata dhe agjenci homologe me qëllim rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta,
b) bashkëpunimi dhe koordinimi në kuadër të nismave ekonomike rajonale,
c) Komunikimi dhe koordinimi ndërinstitucional, në kuadër të funksionit kryesor të AIDA-s si qendër e trajtimit të investitorëve të huaj dhe atyre shqiptarë,
d) koordinimi me institucione që kanë fokus të njëjtë me veprimtarinë e AIDA, në lidhje me realizimin e objektivave të përbashkëta,
e) koordinimi me institucione përgjegjëse për punët e jashtme dhe trupin diplomatik në lidhje me organizimin e vizitave të delegacioneve të biznesit, forumeve dhe aktiviteteve,
f) koordinimi me drejtoritë e AIDA-s, dhe hartimi i dokumentit përmbledhës së indikatorëve kyc të performancës (IKP),
g) kryerja dhe matja e rezultateve sipas IKP dhe vlerësimi i performancës,
h) kontribon në hartimin e politikave të institucionit nëpërmjet matjes së performancës dhe rezultateve.

4. DREJTORIA MARKETING DHE KËRKIM ANALIZË

Objektivi i Drejtorisë Marketing dhe Kërkim Analizë është zhvillimi dhe përgatitja e marketingut dhe e shërbimeve të nevojshme në mbështetje të drejtorive të tjera të Agjencisë. Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analizë  siguron informacione mbi tregun dhe strategjitë e reja, kryen studime tregu dhe kërkim të dhënash me qëllim përditësimin e materialeve dhe informacioneve në funksion të drejtorive dhe investitorëve.

Funksionet kryesore të kësaj drejtorie janë:
a) promovimi i Shqipërisë në komunitetin e investitorëve dhe prezantimi i mundësive për investim pranë investitorëve potencialë apo ekzistues,
b)
grumbullimi  i materialeve dhe të dhënave të dala nga botimet statistikore  me qëllim  botimin  e tyre në faqen zyrtare website si edhe përditësimin e të dhënave në materialet promovuese të AIDA-s,
c) organizimi e aktiviteteve dhe reklamave, përgatitja e fushatave të përmirësimit të imazhit, duke menaxhuar marrëdheniet me median dhe duke siguruar që të dhënat, lajmet dhe materialet promovuese të AIDA-s të shpërndahen në mënyrë periodike nëpërmjet medias, përfshirë website-in dhe mediat sociale,
d) mbajtja e  kontakteve me  institucione brenda dhe jashtë vendit që publikojnë rregullisht të dhëna që lidhen me investimet (WEF, UNCTAD, FDI Markets, Ministritë, INSTAT, Banka e Shqipërisë, shoqatat e ndryshme dhe dhomat e tregtisë dhe industrisë).

Drejtor i Drejtorisë: Dilfirus Vrioni dilfirus.vrioni@aida.gov.al

5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Objektivi i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse është garantimi i mbarëvajtjes administrative, teknike, ligjore dhe financiare për funksionimin normal të institucionit në bashkëpunim me njësitë e krijuara sipas legjislacionit përkatës. Kjo drejtori ndihmon në koordinimin e aktiviteteve në mënyrë që të arrihet sinergjia e duhur ndërmjet drejtorive me qëllim arritjen e objektivave në mënyre eficente dhe efikase.

Funksionet kryesore të kësaj drejtorie janë:
a) ndjekja e procedurave ligjore/administrative dhe  çështjeve ligjore për llogari të Agjencisë,
b) hartimi dhe ndjekja e kontratave me të tretë për llogari të Agjencisë,
c) përgjigjet për ndjekjen e procesit të deklarimit të pasurive dhe këshillimin e punonjësit të AIDA-s në fushën e konfliktit të interesit dhe etikës,
d) menaxhon burimet njerëzore dhe përgjigjet për mirëmbajtjen dhe sigurinë e përgjithshme të institucionit, kodin e etikës dhe rregulloren e Agjencisë,
e) planifikon dhe siguron përputhjen e kualifikimeve, trajnimeve në vazhdimësi të stafit, ndjek dhe monitoron procesin e rekrutimit të stafit, si dhe përgatit dhe ruan evidencat statistikore,
f) kryen shërbimet financiare sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Drejtor i Drejtorisë: Elda Baguca elda.baguca@aida.gov.al

 Organika e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve