Slider

Projektet e përfunduara

class="nodate"

Projekti “ClusterPoliSEE”– Politika Smart për Klasterat në Europën Juglindore

Projekti ClusterPoliSEE,Aida, Albanian Investment Development Agency, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve, logo footer

Viti 2012 – 2014                   

“ClusterPoliSEE” ishte një projekt Europian i cili synonte zhvillimin dhe rritjen e kapacitetit të sipërmarrjes së Klasterave në Europën Juglindore (SEE). AIDA ishte partneri i vetëm shqiptar që merrte pjesë në këtë projekt ambicioz 2-vjeçar i cili mblidhte bashkë 25 partnerë nga 11 shtete.

Objektivi kryesor i këtij projekti ishte përmirësimi dhe nxitja e kapacitetit të politikëbërësve dhe organizatave të biznesit rajonal, për të përballuar, parandaluar dhe paraprirë ndryshimin, duke zhvilluar strategji të specializimit smart për përmirësimin dhe nxitjen e Klasterave. Në këtë mënyrë do të përshpejtohej diferencimi dhe ndryshimi strukturor i rrjetit të ndërmarrjeve drejt një ekonomie të bazuar në njohuri, teknologji të reja apo bashkëpunimin midis kompanive drejt një cikli të mbyllur prodhimi, etj.

Ky projekt kishte për qëllim identifikimin e një mekanizmi reflektues të politikëbërjes; zhvillimin e një metodologjie inteligjente krahasuese për politika specifike Klasterash, paketë trajnimi si një bazë e përbashkët njohurish dhe raporte parashikimi afatgjatë.

Projekti financohej nga Komisioni Europian nëpërmjet Programit SEE.

“START-W”, Mbështetje për aktivizimin e potencialit të turizmit rural midis grave

Viti 2013 – 2014                   

TObjektivi i këtij projekti ishte të ndihmonte zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të administruara nga gratë, të cilat operonin dhe promovonin sektorin e turizmit. Projekti gjithashtu kontribuonte në barazinë gjinore duke ndihmuar fuqizimin ekonomik të gruas në zonën e caktuar. Kontribut për të nxitur bashkëpunimin midis Rrethit të Shkodrës në Shqipëri dhe Podgoricës dhe Barit në Mal të Zi, nëpërmjet përfshirjes së përbashkët të grave për të përmirësuar ofertën e turizmit rural.

Ky projekt kishte si qëllim:

 • Rritje të vizibilitetit përtej kufijve të sipërmarrjes së grave në sektorin e turizmit;
 • Identifikimin dhe promovimin e sipërmarrjes së grave në zonën e ndërkufitare;
 • Rritje të kapacitetit të grave në zonën ndërkufitare për të nxitur sipërmarrjen në turizmin rural;
 • Rritje të bashkëpunimit B2B në zonën ndërkufitare; krijimin e rrjetit të grave në turizmin rural në zonën ndërkufitare dhe shkëmbimi i praktikave më të mira.

AIDA ka qenë partneri kryesor në këtë projekt, përgjegjëse për koordinimin e përgjithshëm të aktiviteteve në të dy anët e kufirit; duke organizuar takime dhe aktivitete të përbashkëta midis partnerëve, shkëmbimin e rregullt të informacionit dhe korrespondencës midis partnerëve në zonën ndërkufitare.

Konkursi “Edhe unë kam një ëndërr 2015”

Edhe une kam nje enderr,Aida, Albanian Investment Development Agency, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve, logo footer

Në thirrjen e parë të shpallur në faqen zyrtare të Kryeministrit në facebook kanë aplikuar me idetë e tyre 252 persona/grupe te target grupit mbi 30 vjeç, nga të cilët komisioni sipas pikëve individuale dhe anonime renditi 12 idetë fituese.

Për të mbështetur financiarisht këto ide u miratua VKM Nr. 755, dt. 16.9.2015, ku u përcaktua fondi total prej 10 171 600 (dhjetë milionë e njëqind e shtatëdhjetë e një mijë e gjashtëqind).

Në vitin 2015, nga AIDA është disbursuar shuma prej 4,405,800 për këtë fond. Kjo shumë korrespondon me këstin e parë për 10 fitues.

Cfarë produkti final është realizuar për secilin projekt?

Nga këto 12 projekt – ide, dy prej tyre janë regjistruar në QKR si biznes.

Cfare impakti ka pasur realizimi i secilit?

Ky fond ka pasur impakt pozitiv pasi 12 projekt-idetë fituese me finalizimin e tyre kanë dhënë kontribut në zhvillimin e mëtejshëm të sektorëve të ndryshëm si:

 • Turizmi;
 • Artianati;
 • Biznesi Social;
 • Bujqesia;
 • Blegtoria;
 • ICT;
 • Gastronomia;
 • Kultura

Në lidhje me objektivat e institucionit për cfarë përbën sukses realizimi i tyre?

Nëpërmjet këtij fondi AIDA i ka dhënë mbështetje 8 individëve për të iniciuar krijimin e një biznesi start – up nëpërmjet idesë së tyre dhe 2 personave fizik për të zhvilluar biznesin e tyre me projekt idenë fituese.