AIDA, ju fton të plotësoni pyetësorin mbi identifikimin e nevojave për financim me grant nga buxheti shtetit për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM).

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju fton të plotësoni pyetësorin mbi identifikimin e nevojave për financim me grant nga buxheti shtetit për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM).
Qëllimi i pyetësorit është identifikimi i nevojave kryesore për financim të sipërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.
Rezultatet që ky pyetësor do të prodhojë do të informojnë AIDA-n për të adresuar më tej nevojat për financim dhe do të përdoren në hartimin dhe dizenjimin e skemave të granteve për t’i shërbyer më mirë nevojave të NMVM-ve shqiptare.
Pyetësori do të qendrojë i hapur deri në datën 10 Nëntor 2023, ndaj ju inkurajojmë në plotësimin e pyetësorit brenda afatit.
Përgjigjet tuaja do të jenë terësisht konfidenciale.
Ftojmë të plotësoni pyetësorin në linkun:
BACK TO NEWS