Kriteret e përzgjedhjes

KUSH MUND TË APLIKOJË PËR TË PËRFITUAR STATUSIN “INVESTITOR/INVESTIM STRATEGJIK

  1. Ministria e linjës përgjegjëse për një projekt , për të përfituar statusin “Projekt me Potencial Strategjik”
  2. Investitor propozues i projektit, për të përfituar statusin “Projekt me Potencial Strategjik”
  3. Subjekti investues propozues, për të përfituar statusin “Investitor/Investim Strategjik procedurë e asistuar”, “Investitor/Investim Strategjik procedurë e veçantë”