Sektorët dhe Nënsektorët

Investime me vlerë të barabartë ose më të madhe se 100 000 000 (njëqind milionë) Euro përfitojnë Statusin “Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë”